Dziś jest:                   • Dodaj do ulubionych                  Startuj z motoryzacja.home.pl  
MENU
AKTUALNOŚCI
PROJEKTY


 

 • STRONA GŁÓWNA

 • CECH

 • 60 LAT CECHU

 • WIZYTÓWKI WARSZTÓW

 • KONTAKT

 • ARCHIWUM

 • SZKOLENIA NOWE

 • GIEŁDA OFERT PRACY

 • BHP DLA WARSZTATÓW

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

 • POLSKI WARSZTAT

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PARTNERZY

motofocus
www.electric-taxi.pl

PRASA
 


Serwis Motoryzacyjny


Vademecum ubezpieczeń


omrt

20.09.2021 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja i kosztorysowanie szkód komunikacyjnych 12.-13.10.2021 r. – szkolenie

Dzień I
12.10.2021 r. wtorek
EFEKTYWNA LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH W WARSZTACIE BLACHARSKO-LAKIERNICZYM– TECHNICZNE I PRAWNE ASPEKTY ZWIĘKSZAJĄCE RENTOWNOŚĆ WARSZTATU
Dzień II
18.10.2021 r. środa
WYKORZYSTANIE SYSTEMU AUDATEX W EFEKTYWNYM KOSZTORYSOWANIU SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH W WARSZTACIE BLACHARSKO-LAKIERNICZYM

 • TERMIN SZKOLENIA: 12 i 18.10.2021 r.- wtorek oraz środa
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: adwokat Magdalena Rok-Konopa - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ROK-KONOPA & Wspólnicy sp.k. oraz mgr inż. Mikołaj Rok rzeczoznawca samochodowy z Listy Ministerstwa Infrastruktury
Do pobrania:


10.09.2021 | AKTUALNOŚCI

Interpelacja nr 25905 do prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości stosowania przez PZU SA i PZU Pomoc SA czynu nieuczciwej konkurencji

Szanowny Panie Premierze,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (dalej: PZU) jest jednym z największych zakładów ubezpieczeń w Polsce, także na rynku obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów. W ramach prowadzonej działalności PZU prowadzi tzw. sieć naprawczą, do której należą warsztaty samochodowe na terenie całej Polski. Niezależnie od sieci naprawczej PZU posiada także Sieć Preferowaną, do której należą tylko niektóre warsztaty, preferowane przez PZU. W dniach 28–29 czerwca 2021 roku Biuro Rozwoju Sieci Naprawczej PZU Pomoc SA (spółki-córki PZU) skierowało do zakładów sieci naprawczej wiadomość e-mail, w której poinformowało, że od 1 lipca 2021 roku koszty naprawy w szkodach OC mają podlegać optymalizacji polegającej na rozliczaniu szkód tego typu według warunków finansowych obowiązujących w zakładach tzw. sieci preferowanej (działających na podstawie umów o współpracy zawartych z wybranymi przez PZU zakładami naprawczymi) w regionie najbliższym klientowi, a w przypadku w którym nie będzie możliwe uzgodnienie kosztów naprawy z danym zakładem, naprawa będzie kierowana do tzw. sieci preferowanej.

Jak wskazują przedsiębiorcy prowadzący warsztaty samochodowe nienależące do sieci preferowanej, praktyka PZU wprowadzona od 1 lipca 2021 roku stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, a nadto jest niezgodna z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, zgodnie z którym „Odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku” (tak: uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 czerwca 2003 r. o sygn. akt III CZP 32/03). Oznacza to, że ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej ma obowiązek ustalenia odszkodowania w takiej wysokości, jaka wynika z cen występujących na lokalnym rynku. Zważyć w tym miejscu należy, że do lokalnego rynku zaliczają się wszystkie warsztaty samochodowe, jakie działają na obszarze zamieszkiwanym przez poszkodowanego w wypadku drogowym. Niedopuszczalne jest zaliczanie do lokalnego rynku jedynie tych podmiotów, które uczestniczą w określonym przedsięwzięciu organizowanym przez danego ubezpieczyciela. Jedynie dla porządku dodać też należy, że wybór, czy naprawa szkody nastąpi poprzez przywrócenie stanu sprzed szkody, czy też poprzez wypłatę odszkodowania w pieniądzu, należy do poszkodowanego (zgodnie z art. 363 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), a nie do zakładu ubezpieczeń.

W tej sytuacji, zważywszy, że PZU jest spółką ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa, konieczne jest podjęcie przez rząd działań zarówno w sferze dominium, jak i imperium. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może polegać w szczególności na ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy lub stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym. Działania PZU mogą wypełniać znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w drugim z przytoczonych znaczeń: wskazywanie poszkodowanym, że mogą wybrać jedynie naprawę w zakładzie z sieci preferowanej, gdyż w przeciwnym razie otrzymają odszkodowanie zaniżone, albowiem wyliczone jedynie w oparciu o kosztorys przygotowany przez zakład z sieci partnerskiej, jest właśnie stworzeniem sytuacji, w której poszkodowany pośrednio staje przed koniecznością przyjęcia tej swoistej „oferty nie do odrzucenia” ze strony PZU. Poszkodowanemu zależy bowiem na jak najszybszym przywróceniu swojego samochodu do pełnej sprawności i jeżeli staje on przed wyborem przyjęcia oferty naprawy w zakładzie z sieci partnerskiej lub przyjęcia zaniżonego odszkodowania z perspektywą wielomiesięcznego procesu sądowego o dopłatę brakującej części odszkodowania, z dużym prawdopodobieństwem wybierze on naprawę w zakładzie z tzw. sieci partnerskiej.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu m.in. stosowania czynów nieuczciwej konkurencji. Zgodnie zaś z art. 29 ust. 1 zdanie drugie tej ustawy prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Biorąc powyższe pod uwagę, kieruję do Pana Premiera następujące pytanie: Czy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania mające na celu wydanie decyzji o nakazaniu zaniechania stosowania praktyki opisywanej w niniejszej interpelacji? Jakie działania nadzorcze w tym zakresie zamierza podjąć Pan Premier?

Z poważaniem Arkadiusz Marchewka

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C5REYC&view=S


10.08.2021 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja i kosztorysowanie szkód komunikacyjnych 25-26.08.2021 r. – szkolenie

Dzień I
25.08.2021 r.
EFEKTYWNA LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH W WARSZTACIE BLACHARSKO-LAKIERNICZYM– TECHNICZNE I PRAWNE ASPEKTY ZWIĘKSZAJĄCE RENTOWNOŚĆ WARSZTATU
Dzień II
26.08.2021 r.
WYKORZYSTANIE SYSTEMU AUDATEX W EFEKTYWNYM KOSZTORYSOWANIU SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH W WARSZTACIE BLACHARSKO-LAKIERNICZYM

 • TERMIN SZKOLENIA: 25 i 26.08.2021 r.- środa-czwartek
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: adwokat Magdalena Rok-Konopa - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ROK-KONOPA & Wspólnicy sp.k. oraz mgr inż. Mikołaj Rok rzeczoznawca samochodowy z Listy Ministerstwa Infrastruktury
Do pobrania:


23.07.2021 | AKTUALNOŚCI

PZU DĄŻY DO OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI W OBSZARZE LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH? Branża motoryzacyjna wzywa PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A. do zaprzestania działań niezgodnych z prawem.

W dniu 28 czerwca 2021 roku PZU skierowało do serwisów blacharsko-lakierniczych pismo, w którym poinformowało o zmianach od 1 lipca w rozliczaniu kosztów napraw w szkodach zgłaszanych do PZU w ramach ubezpieczeń OC. Zgodnie z pismem koszty naprawy w szkodach OC mają podlegać „optymalizacji” polegającej na rozliczaniu ich według warunków finansowych obowiązujących w zakładach tzw. sieci preferowanej (działających na podstawie umów o współpracy zawartych z wybranymi przez PZU zakładami naprawczymi) w regionie najbliższym klientowi. PZU wskazało, że od 1 lipca szkody nie będą zlecane przez PZU S.A. i PZU Pomoc S.A. do zakładów sieci naprawczej PZU Pomoc, które nie należą do tzw. sieci preferowanej, a szkody OC obsługiwane w zakładach sieci naprawczej mają być rozliczane przez PZU po indywidualnym uzgodnieniu kosztów naprawy na podstawie zaakceptowanego kosztorysu lub telefonicznego uzgodnienia kosztów. Jednocześnie zakłady naprawcze nakłaniane są do dołączenia do sieci preferowanej, czego warunkiem jest uzgodnienie warunków finansowych.

Jak wynika z opinii przygotowanej przez zespół prawny Związku Dealerów Samochodów działanie takie stanowi naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów prawa poprzez naruszenie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który wprowadza zakaz praktyk utrudniających innym przedsiębiorcom dostęp do rynku. Art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera definicję czynu nieuczciwej konkurencji, którym jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Art. 3 ust. 2 tej ustawy zawiera otwarty katalog stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji. Wśród tych stypizowanych czynów wymienia utrudnianie dostępu do rynku.

Opisywana sytuacja będzie miała realne przełożenie na sytuację prawną i finansową podmiotów likwidujących szkody w pojazdach oraz samych poszkodowanych. Nie tylko zawężenie dostępu do oferowanych przez nich usług, ale powiększająca się skala niedopłat do kosztów naprawy pojazdu stanowić będzie konsekwencję wprowadzanych działań – wyjaśnia adwokat Magdalena Rok – Konopa, pełnomocnik Polskiej Izby Pośredników i Doradców Odszkodowawczych. Ubezpieczyciel pozostając bowiem w poczuciu spełnionego obowiązku biernie będzie oczekiwał na wszczęcie przez serwis lub osobę poszkodowaną postępowania sądowego. Z perspektywy wyżej wymienionych wiązać się to będzie zaś z koniecznością zaangażowania czasu i środków finansowych na obsługę rosnącej liczby spraw sądowych. Zważając w jakim tempie obecnie proceduje jedną sprawę polskie sądownictwo, sugerować można wystąpienie realnej patologii na rynku usług odszkodowawczych, związanej z narastającą sumą niedopłat do odszkodowań na rzecz uprawnionych. Szczegóły w załączeniu


22.06.2021 | AKTUALNOŚCI

EFEKTYWNA LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH W WARSZTACIE BLACHARSKO-LAKIERNICZYM – techniczne i prawne aspekty zwiększające rentowność warsztatu – 07.07.2021 środa r. – szkolenie

Wznawiamy realizację szkoleń z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych. Aktualna wiedza dla osób zajmujących się serwisem blacharsko-lakierniczym i procesem likwidacji szkód Komunikacyjnych.

 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa - centrum
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-17.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE:adwokat Magdalena Rok-Konopa i mgr inż. Mikołaj Rok
Do pobrania:


17.06.2021 | AKTUALNOŚCI

XL Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę 27 czerwca 2021r.16.04.2021 | AKTUALNOŚCI

Program Polski Inkubator Rzemiosła - Jarosław Gowin o rzemieślnikach

Stawiamy na rzemiosło i rzemieślników. O tym jak będziemy ich wspierać mówi wicepremier Jarosław Gowin:12.04.2021 | AKTUALNOŚCI

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie--przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.Życzenia Wielkanocne 2021

29.03.2021 | AKTUALNOŚCI

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
link do Rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf


27.01.2021 | AKTUALNOŚCI

Publikacja ZRP dot. kształcenia zawodowego i kwalifikacji w rzemiośle


Opracowanie zaadresowane jest do pracodawców, a zwłaszcza do potencjalnych uczniów i ich rodziców, podkreślając istotne znaczenie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego i wykorzystania osobistego talentu. W sposób panoramiczny zaprezentowane jest szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wskazaniem na naukę w rzemiośle oraz korzyści ze zdobywania konkretnego zawodu i konieczności otwartości na zmiany i innowacje. „Współcześnie jednym z najważniejszych, wręcz priorytetowych wyzwań dla społecznych partnerów uczestniczących w dyskusjach (dialogach) jest odpowiedz na pytanie jak przygotować zawodowo młodzież do nadchodzących zmian i przeobrażeń na rynku pracy. Jedną z koncepcji jest tworzenie i rozwijanie branżowego dualnego systemu kształcenia zawodowego. W opracowaniu ta koncepcja została uznana „ jako idealny przykład praktycznego dialogu społecznego”. Podkreślono przy tym, że jej podstawą jest współpraca na wszystkich płaszczyznach takich uczestników dyskusji społecznej jak: szkoła, pracodawcy, pracownicy, a także przedstawiciele państwa. Dualny system kształcenia zawodowego to model z perspektywą, innowacyjny, a zarazem otwarty, który uczy żyć godnie, stabilnie, w zgodzie z talentem i wykorzystaniem zdobytych już kwalifikacji i doświadczeń.”

Publikacja wydana przez Związek Rzemiosła Polskiego pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego.

LINK DO PEŁNEJ INFORMACJI


30.12.2020 | AKTUALNOŚCI

Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe są dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze w CEIDG
Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęci tym ustawowym rozwiązaniem. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października br., informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji rzemieślniczych jest dokonywana wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wpis w CEIDG.

Tryb postępowania i nowe dane w CEIDG
Przedsiębiorcy przystępujący do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października br. są zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisze informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października br. uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy są zamieszczone takie dane, jak:
 • data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
 • nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
 • tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
 • nazwa zawodu,
 • symbol cyfrowy zawodu,
 • data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.
Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców posiadających już kwalifikacje rzemieślnicze do składania wniosków o wpis do CEIDG. To dobra okazja do promocji wszystkich przedsiębiorców reprezentujących zawody rzemieślnicze.
Tu link do strony: https://zrp.pl/rzemieslnicze-kwalifikacje-zawodowe-od-dzis-w-ceidg/Życzenia świąteczne 202026.11.2020 | AKTUALNOŚCI

Uwaga! Młodociani pracownicy wracają na zajęcia praktyczne od 30 listopada 2020 r.

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązanie to przewiduje podpisane 24 listopada przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 poz 2087)

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. W związku z powyższym kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników będzie odbywało się nadal w systemie zdalnym. W tej sytuacji ważne jest, aby uczniowie przychodzili na zajęcia praktyczne do pracodawcy tylko w te dni, które są przeznaczone na kształcenie praktyczne, tak aby w pozostałe dni tygodnia umożliwić młodocianym pracownikom realizację kształcenia teoretycznego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Link


10.11.2020 | AKTUALNOŚCI

Pracownicy młodociani – wynagrodzenie w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Zgodnie z art. 15f ustawy dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.) w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji pracodawcy należy kwestia wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia w kwocie ustalonej w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy w kwocie zmniejszonej.

Zgodnie z zapisem w ustawie jeśli pracodawca wypłaci młodocianemu wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację – to otrzyma refundację wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonym w tej umowie.

WYCIĄG Z USTAWY

Art.15f. 1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 rudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. poz.1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Informujemy też, że wobec nieostrego zapisu w spec ustawie, sprawa była konsultowana z resortem pracy, które potwierdziło, że pracodawca może, ale nie jest prawnie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Oczywiście takie podejście dotyczy wyłącznie okresu na który ustalane są w/w wyjątkowe regulacje. Źródło:zrp.pl10.11.2020 | AKTUALNOŚCI

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości - ratujmy wspólnie miejsca pracy!

Z uwagi na dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego oraz wszyscy przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości przekazali na ręce Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Jarosława Gowina wspólne stanowisko dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą całkowite zamknięcie polskiej gospodarki.

"(…) Zamknięcie gospodarki spowoduje potężny kryzys i likwidację ogromnej liczby miejsc pracy. Musimy temu przeciwdziałać, podchodząc do kwestii sanitarnych ze szczególną odpowiedzialnością. (…) Według licznika strat gospodarczych spowodowanych przez COVID-19 już dziś polska gospodarka traci codziennie ponad 660 mln złotych" - piszą we wspólnym stanowisku przedstawiciele przedsiębiorców.

"Tylko ogólnonarodowa odpowiedzialność i samodyscyplina pozwolą uniknąć głębokiego lockdownu, którego konsekwencjami może być całkowite załamanie gospodarki, bankructwa firm oraz masowe zwolnienia i skokowy wzrost bezrobocia. Kraje europejskie, które już wprowadziły lockdown, nie zamknęły gospodarek swoich krajów. W Polsce również musimy o to walczyć. (…) Przedsiębiorcy od początku wiedzieli, jak należy działać: wzięli na siebie odpowiedzialność za zdrowie pracowników, przeorganizowali pracę w firmach, wprowadzili pracę zdalną na dużą skalę oraz przeznaczyli ogromne środki na testowanie i systemy bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko transmisji wirusa". Źródło: zrp.pl

Pełna treść Stanowisko Rady Przedsiębiorczości


04.11.2020 | AKTUALNOŚCI

Apel partnerów społecznych o powstrzymanie się przed lock downem

Wszyscy partnerzy społeczni reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego wystosowali 3 listopada br. wspólny apel o powstrzymanie się przed lockdownem.

"Gospodarka i ochrona zatrudnienia powinny być dziś priorytetem, a ograniczenia są uzasadnione tylko w przypadkach absolutnej konieczności. Taka decyzja musi być poprzedzona dogłębnymi analizami, które będą przedstawione opinii publicznej z właściwym wyprzedzeniem" – czytamy we wspólnym apelu partnerów społecznych.

Źródło: Czytaj tu


29.10.2020 | AKTUALNOŚCI

Przedstawiciele branży motoryzacyjnej protestują przeciwko planom wyższej akcyzy na importowane auta

Jak informuje portal Wprost Biznes, organizacje zrzeszające środowisko motoryzacyjne protestują przeciwko planowanej przez rząd wyższej akcyzie na importowane samochody. Swoje stanowisko, w tej sprawie, wydała Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów oraz Stowarzyszenie Komisów.

Plany, dotyczące podwyżki akcyzy sięgają połowy września br. Wówczas o takich zamiarach rządu poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, podkreślając, że obecny system akcyzowy nie był reformowany od wielu lat i pochodzi sprzed 1989 r. Ponadto, nie przystaje on do obecnych realiów, „wzmożoną opłatę płacą ci, którzy mają samochód w lepszym standardzie ekologicznym – podkreślała ówczesna minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz.

Branża mówi: nie

Rządowa propozycja wzrostu akcyzy spotkała się ze stanowczym protestem środowiska motoryzacyjnego. Zdaniem Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego wzrost akcyzy na importowane auta spowoduje spadek miejsc pracy oraz wymusi likwidację znacznej części stacji napraw.

Źródło: Wprost Biznes


26.10.2020 | AKTUALNOŚCI

Uczniowie szkół branżowych I stopnia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy


W nawiązaniu do komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego informuje, że w okresie od soboty 24 października do niedzieli 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Oznacza to, że od poniedziałku młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Jak podaje resort edukacji, szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Ze względów na obostrzenie dotyczące zakazu wszelkiego rodzaju aktywności powyżej 5 os. w jednej grupie - zebrań, spotkań, aktywności – Związek Rzemiosła Polskiego zaleca Izbom Rzemieślniczym rozważenie zawieszenia w okresie najbliższych 2 tygodni organizacji egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Więcej na temat zmian w systemie kształcenia na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.


16.10.2020 | AKTUALNOŚCI

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca wartości podatku VAT w odszkodowaniu dla leasingobiorców

11 września 2020 Sąd Najwyższy orzekł, że leasingobiorcy, którym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT lub mogą odliczyć tylko połowę tego podatku, powinni otrzymać pełne odszkodowania z OC komunikacyjnego sprawcy wypadku – w zakresie w jakim nie mogą odliczyć podatku.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 2020 r. (sygn. akt. III CZP 90/19) jednoznacznie potwierdził, iż: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego”.

Jest to odpowiedź na wieloletnie zmagania uprawnionych do odszkodowania i ORGANIZACJI branży serwisowej, którzy zawsze stali na stanowisku, że odszkodowanie za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT powinno uwzględniać wartość tego podatku. Przyjęcie innej interpretacji oznaczałoby, że wypłacone odszkodowanie nie pokryje w pełni poniesionej straty. Naruszałoby to fundamentalną zasadę pełnego odszkodowania, określoną w art. 361 § 2 k.c.

Uchwała otwiera drogę do dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli z tytułu “niedopłaconego VATu” przez leasingobiorców aut. Pamiętać trzeba oczywiście o terminie przedawnienia roszczeń. W przypadku gdy szkoda wynikła ze zwykłej kolizji (nie było przestępstwa spowodowania wypadku drogowego lub katastrofy drogowej) to termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata od dnia, w których poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Warto pamiętać, że bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu, lub odmowie świadczenia. Oznacza to, że termin przedawnienia roszczeń należy liczyć od dnia, w którym zostało doręczone pisemne oświadczenie ubezpieczyciela o wypłaceniu odszkodowania bez należnego podatku VAT.

WIĘCEJ


23.09.2020 | AKTUALNOŚCI

Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe od dziś w CEIDG

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej!


Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe, będą dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana skorzystają zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju doprowadził ten, ważny projekt, do finału. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że jako pierwsza społeczno-zawodowa organizacja samorządu gospodarczego, wprowadza te rozwiązanie dla swoich członków. To niezwykle ważne, ponieważ żyjemy w ciągle zmieniających się czasach, a Internet jest obecnie głównym nośnikiem informacji - zaznacza Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze w CEIDG

Od dzisiaj wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski zostaną obligatoryjnie objęci, tym rozwiązaniem. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października br., informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji rzemieślniczych jest dokonywana wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wpis w CEIDG.

Tryb postępowania i nowe dane w CEIDG Przedsiębiorcy przystępujący do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października br. są zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisze informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października br. uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy będą zamieszczone takie dane, jak:
 • data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
 • nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
 • tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
 • nazwa zawodu,
 • symbol cyfrowy zawodu,
 • data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.
Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców posiadających już kwalifikacje rzemieślnicze do składania wniosków o wpis do CEIDG. To dobra okazja do zaprezentowania swoich umiejętności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To także doskonała promocja wszystkich przedsiębiorców reprezentujących zawody rzemieślnicze – podkreśla Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

Wniosek o wpis w CEIDG w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Skargi na działanie izb rzemieślniczych w zakresie dopisywanych informacji w CEIDG, będzie rozpatrywał Związek Rzemiosła Polskiego. www.zrp.pl


23.09.2020 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 06.10.2020 r. – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Wznawiamy realizację szkolenia. Aktualna wiedza dla osób zajmujących się procesem likwidacji szkód komunikacyjnych. Rozszerzony program szkolenia o orzecznictwo sądów w sprawach ubezpieczeniowych, reprezentację osób prawnych i ich obsługę przy likwidacji szkód komunikacyjnych, w tym tryb leasingu, tryb przewłaszczenia na zabezpieczenie.

 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa - centrum
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:


24.08.2020 | AKTUALNOŚCI

Rzecznik Finansowy wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut

Czterech czołowych ubezpieczycieli – posiadających łącznie ponad 50 procent rynku ubezpieczeń komunikacyjnych – otrzymało wezwania Rzecznika Finansowego o zaniechanie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Chodzi o odszkodowania z polis autocasco i stosowanie przez firmy różnych kryteriów do wyceny szkody całkowitej i szkody częściowej. Towarzystwa mają czas do końca sierpnia na poinformowanie Rzecznika o zaniechaniu stosowania zakwestionowanej nieuczciwej praktyki, pod rygorem skierowania spraw do sądów.

Działania Rzecznika to efekt rosnącej liczby sygnałów od klientów firm ubezpieczeniowych. Analiza warunków ubezpieczeń autocasco (AC) przeprowadzona przez ekspertów Biura Rzecznika Finansowego wskazuje na stosowanie niejednolitych kryteriów przy ustalaniu odszkodowania. Kryteria te zależne są od tego czy w samochodzie objętym polisą AC doszło do szkody częściowej, czy do szkody całkowitej (patrz ramka). W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na jak najniższym poziomie, zaś przy wycenie na potrzeby szkody całkowitej – pod uwagę brane są najdroższe rozwiązania.

– Przy określaniu kosztów naprawy pojazdu, obejmujących m.in. ceny części zamiennych czy wysokości stawek robocizny – firma ubezpieczeniowa powinna kierować się obiektywnymi kryteriami wyboru tych kosztów i stosować je w sposób jednolity – mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. – I to niezależnie od tego czy w konkretnej sytuacji zachodzi szkoda całkowita czy częściowa – dodaje.

Analiza ogólnych warunków ubezpieczeń autocasco wybranych firm pokazuje, że z punktu widzenia ubezpieczycieli bardziej opłacalne jest likwidowanie szkody jako całkowitej niż częściowej. W pierwszej kolejności bowiem – przy wycenie szkody w pojeździe – przyjmowane są najdroższe rozwiązania dla określenia czy doszło do szkody całkowitej. Jeżeli badanie nie pozwala na takie ustalenia – przygotowywany jest kosztorys obejmujący najtańsze części i bardzo niskie stawki za usługę naprawczą.

W szczególności w części z wariantów ubezpieczenia AC, w przypadku szkody częściowej, kalkulacja naprawy dokonywana jest w oparciu o ceny części oryginalnych, pomniejszonych w zależności od okresu eksploatacji (np. od 30 do 60 procent). Natomiast w przypadku szkody całkowitej koszty naprawy ustalane są według cen części oryginalnych, bez żadnych potrąceń. Brak jednolitych kryteriów – w części wariantów autocasco – dotyczy również wysokości stawek za roboczogodzinę.

Takie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco – w ocenie Rzecznika Finansowego – mogą być źródłem nieuczciwej praktyki rynkowej. Dysproporcje w ustalaniu kosztów naprawy pojazdu w praktyce prowadzą do nadmiernego uprzywilejowania ubezpieczyciela kosztem praw konsumentów. W każdym przypadku bowiem, ubezpieczyciel ma możliwość ustalenia kosztów naprawy na najwyższym poziomie, tak by w jak największej liczbie spraw kwalifikować szkodę jako całkowitą. Jeżeli tego rodzaju działanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, to ubezpieczyciel sięga po rozwiązanie, które pozwala mu na ustalenie również niskiego odszkodowania na naprawę. Rozwiązanie to jest więc wyłącznie korzystne dla niego pod względem ekonomicznym, mimo że szkoda nadal jest częściowa, a uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy.

– W konsekwencji nieuczciwej praktyki konsument zamiast skorzystać z przysługującego mu prawa do świadczenia na naprawę pojazdu, zmuszany jest do zbycia pozostałości auta albo do naprawienia samochodu z własnych pieniędzy, w części nieskompensowanej odszkodowaniem, bardzo często przy użyciu części używanych albo pochodzących z nielegalnego obrotu. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo naprawy wątpliwej jakości, w tym także pod względem bezpieczeństwa – zaznacza Mariusz Golecki. – Taka praktyka jest działaniem wprowadzającym w błąd, a tym samym naruszone zostaje prawo konsumenta do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej zasadności naprawy pojazdu – dodaje.

Opisana praktyka ubezpieczycieli jest niezgodna również z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego z 2014 roku, dotyczącymi likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. W ocenie nadzoru ubezpieczyciel powinien stosować identyczne kryteria – dotyczące m.in. określenia hipotetycznych kosztów naprawy pojazdu – niezależnie od tego, jak ostatecznie szkoda zostanie zakwalifikowana: jako częściowa czy też całkowita. Wytyczne dotyczą bowiem nie tylko likwidacji szkód z OC.

Kiedy mówimy o szkodzie całkowitej, a kiedy o częściowej?

Szkoda całkowita następuje wówczas, gdy koszty naprawy rozbitego auta przekraczają, określoną w warunkach ubezpieczenia, procentową wartość pojazdu w stanie sprzed wypadku. W polisach AC zazwyczaj jest to przekroczenie 70 proc. wartości samochodu. W takiej sytuacji odszkodowanie ustalane jest jako różnica pomiędzy wartością pojazdu sprzed wypadku a wartością uszkodzonego auta. Z kolei szkoda częściowa ma miejsce, gdy koszty naprawy są niże niż wspomniana wartość procentowa (po przekroczeniu której szkoda rozliczana jest jako szkoda całkowita). W takiej sytuacji ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy.

Źródło: Rzecznik Finansowy24.07.2020 | AKTUALNOŚCI

Interpelacja nr 8820 w sprawie utworzenia zespołu ds. efektywnej ochrony przed nieprawidłowościami przy likwidacji szkód komunikacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości

W dniu 15 lipca 2020 roku, do Ministra Sprawiedliwości, wpłynęła INTERPELACJA (nr 8820) w sprawie utworzenia zespołu ds. efektywnej ochrony przed nieprawidłowościami przy likwidacji szkód komunikacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości Posłem zgłaszającym był: Jacek Kurzępa

Interpelacja jest jednym z efektów działań Ekspertów organizacji motoryzacyjnych , której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku motoryzacyjnego.

„Szanowny Panie Ministrze,

w związku z propozycją rzecznika finansowego z dnia 27 maja 2020 r. dotyczącą utworzenia zespołu roboczego przy Ministrze Sprawiedliwości skupionego na wypracowaniu przepisów prawa, które efektywnie będą chronić (dodatkowo) poszkodowanych przed nieprawidłowościami podczas likwidacji szkód komunikacyjnych, zwracam się do Pana Ministra zarówno z kilkoma pytaniami, jak i propozycjami odnośnie do ewentualnego składu i pracy takiego zespołu.

Profesjonalny serwis naprawczy, jak wynika z analizy problemu, jest często jedynym niepobierającym dodatkowych opłat przedstawicielem poszkodowanego, który może profesjonalnie go reprezentować w starciu z polityką towarzystw ubezpieczeniowych (nie zawsze właściwą) oraz zawiłościami procesu szkody. Jako łącznik pomiędzy płatnikiem a odbiorcą odszkodowania, przy odpowiedniej selekcji jakościowej i organizacyjnej, potrafi wnieść istotny wkład w sprawną likwidację szkody, z zachowaniem gwarancji pełnej jej restytucji i ochrony płatnika przed nadużyciami.

Zwracam się dodatkowo z propozycją, by ze względu na wielowątkowość problemów w likwidacji szkód oraz wysoki poziom skonfliktowania towarzystw ubezpieczeniowych, serwisów naprawczych, kancelarii odszkodowawczych oraz samych poszkodowanych uwzględnić w pracach wspomnianego zespołu również przedstawicieli organizacji ogólnopolskich (np. takich jak Polska Izba Motoryzacji, Związek Rzemiosła Polskiego, OMRT), jak też przedstawiciela rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Rola rzecznika jest tym bardziej istotna, że skupia on w swoim Zespole Roboczym ds. Branży Motoryzacyjnej wszystkie zainteresowane strony procesu likwidacji szkód i jego wkład merytoryczny może decydować o powodzeniu całości prac.

Działając wyłącznie w interesie publiczno-państwowym, rekomendowałbym włączenie do takiego zespołu z okręgu lubuskiego pana Łukasza Szaramy, który wg mojego rozeznania ma niezbędną dla tego typu konsultacji dozę obiektywizmu, doświadczenia i praktycznej wiedzy branżowej.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem:

1. Czy taki zespół rzeczywiście zostanie stworzony?
2. Na jakiej zasadzie będzie przeprowadzany wybór jego członków (tak by jego reprezentacja rzetelnie uwzględniała problemy poszkodowanych i związany z nimi rynek napraw powypadkowych branży motoryzacyjnej)?

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm RP
Jacek Kurzępa”PEŁNA TREŚĆ INTERPELACJI29.06.2020 | AKTUALNOŚCI

Zapytanie poselskie do Prezesa NIK ws. ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym

W dniu 17 czerwca 2020 roku, do Prezesa NIK, P. Mariana Banasia wpłynęło zapytanie skierowane z Biura Poselskiego P. Jacka Kurzępy dotyczące prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości będących odpowiedzią na wnioski płynące z Raportu “Ochrona Konsumentów na Rynku Ubezpieczeniowym”.

P. Kurzępa zwrócił się z pytaniem czy kierunek działań, w którym istnieje domniemanie sztucznego uregulowania rynku jest właściwy. W zapytaniu postawiono pytanie – czy regulacja oparta na zasadach tworzonych przez ogromne podmioty tj. TU działające często z pozycji siły (o czym świadczy liczba i rezultat spraw sądowych) będzie miała pozytywny wpływ na setki przedsiębiorstw, który obecnie ściera się z masową skalą zaniżania odszkodowań będzie “bezpieczny”. Czy obecnie jak to wynika z raportu NIK TU nie potrafiące w pełni sprostać zasadą należytej dbałości o interes poszkodowanych zrobią to otrzymawszy narzędzia i system służący jedynie płatnikom tj. TU i statystykom sądowym?

Zapytanie jest jednym z efektów działań Ekspertów organizacji motoryzacyjnych, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku motoryzacyjnego.

Link do zapytania25.06.2020 | AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT MEN: Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Link:

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.01.06.2020 | AKTUALNOŚCI

MEN wznawia od 1 czerwca praktyki i zajęcia praktyczne dla uczniów klas III szkół branżowych

Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. MEN uruchamia zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów klas III technikum kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. Ponadto wszyscy uczniowie technikum będą mieli możliwość praktyk zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia. Tym samym do uczniów tych nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

Zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie III klas technikum będą mogli realizować zajęcia praktyczne, ale wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym. Dotyczy to uczniów, którzy kształcą się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum

Wszyscy uczniowie technikum od 1 czerwca 2020 r. będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Udział w zajęciach praktycznych lub praktykach zawodowych możliwy będzie po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów, po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej28.05.2020 | AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotował materiał "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19". Materiał, oprócz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, zawiera praktyczną listę kontrolną, ułatwiającą wprowadzenie rozwiązań pozwalających szybciej reagować na zagrożenia, zarówno w trakcie epidemii, jak również po jej zakończeniu.Pełna treść w załączniku

Źródło: Główny Inspektorat Pracy
Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy zmarłego
w dniu 7.05.2020 r. naszego

Kolegę i Przyjaciela – Stanisława Lamberta,

nestora polskiego rzemiosła motoryzacyjnego, pioniera napraw VW w kraju, długoletniego członka
Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, mistrza w rzemiośle mechanika pojazdowa,
wieloletniego członka Czeladniczo-Mistrzowskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz członka Komisji
Rewizyjnej Cechu.
Swoją niezłomną postawą, zaangażowaniem społecznym i sumiennością przez całe życie świadczył o godności zawodu rzemieślnika.
Jego najbliższym wyrazy głębokiego współczucia
składają:
członkowie, Zarząd i pracownicy
Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie


22.05.2020 | AKTUALNOŚCI

Darmowe konsultacje PIM30.04.2020 | AKTUALNOŚCI

Odpowiedź na Interpelację nr 2545 w sprawie bezpieczeństwa na drogach w kontekście stanu technicznego pojazdów powypadkowych

dniu 1 kwietnia 2020 roku, do Marszałek Sejmu, P. Elżbiety Witek wpłynęła odpowiedź na INTERPELACJĘ /http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BM6CEN/ P. Agnieszki Hanajczyk, posła na Sejm RP (nr 2545) w sprawie bezpieczeństwa na drogach w kontekście stanu technicznego pojazdów powypadkowych. Interpelacja jest jednym z efektów działań Ekspertów organizacji motoryzacyjnych, której celem jest unormowanie zasad szeroko rozumianego rynku motoryzacyjnego.

"Odpowiadając na interpelację nr 2545 Pani Agnieszki Hanajczyk, posła na Sejm RP, w sprawie bezpieczeństwa na drogach w kontekście stanu technicznego pojazdów powypadkowych, przedstawiam, co następuje. Odnosząc się do pytania nr 1 interpelacji, dotyczącego możliwości wprowadzenia obowiązkowych przeglądów po każdej naprawie w tych pojazdach, w których doszło do uszkodzenia elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowników, pragnę wskazać, iż aktualnie przepisy sankcjonują ww. przypadki i obligują właściciela takiego pojazdu do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego. Wymóg ten określono w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. 1 i 2. Cytując literalnie ww. akt prawa wskazać należy, iż dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, lub który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z powyższym, w mojej ocenie przepisy w zakresie, o którym wyżej mowa są czytelne i wystarczające wobec czego brak jest uzasadnienia dla wprowadzania dodatkowych regulacji w powyższym zakresie.

Nawiązując zaś do pytania nr 2 interpelacji dotyczącego możliwości wprowadzenia w systemie CEPIK dokumentowania naprawy elementów pojazdu odpowiadających za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników pojazdów, informuję, iż w zakresie tego pytania zwróciłem się o wyrażenie stanowiska do Ministra Cyfryzacji, właściwego w sprawach dotyczących systemu CEPIK. Minister Cyfryzacji udzielił następującej odpowiedzi: ‾Technicznie możliwym jest rozszerzanie aktualnie dostępnej funkcjonalności zakresu danych gromadzonych w systemie CEPiK2.0, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich regulacji prawnych a także czasu i zasobów niezbędnych do dostosowania systemu po stronie centralnej oraz przygotowania po stronie podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do CEPiK. Rozwiązanie wymaga jednak wnikliwej analizy, w szczególności wskazania podmiotu/podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych o naprawach oraz określenia szczegółowego zakresu danych w celu oszacowania korzyśc i kosztów zmiany, a w efekcie rozstrzygnięcia o jej realizacji. Nadmieniam, że aktualny stan prawny przewiduje gromadzenie w centralnej ewidencji pojazdów danych o badaniach technicznych, w tym badaniach dodatkowych przeprowadzanych m.in. po skierowaniu przez uprawniony organ w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, że pojazd zagraża bezpieczeństwu lub w związku z udziałem w wypadku drogowym. Pojazd podlega również dodatkowemu badaniu technicznemu w związku z naprawą dokonaną z tytułu zaistnienia szkody istotnej※. Również w kwestii kolejnych pytań Pani Poseł, dotyczących możliwości połączenia ‾z nałożeniem na Ubezpieczycieli obowiązku zgłaszania do CEPIK informacji o uszkodzeniu pojazdów wraz ze wskazaniem zakresu o ile uszkodzenie dotyczy elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowników※, oraz ‾zapewnienie obligatoryjnych przeglądów przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu w odniesieniu do tych pojazdów, które zostały uszkodzone w stopniu takim, że uzasadnione jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – dotyczy pojazdów po kolizji, których nie wzywano Policji※ pozwoliłem sobie wystosować zapytanie do Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Finansów również właściwych w przedmiocie powyższych pytań Pani Poseł.

Wyrażone przez obu Ministrów stanowisko było spójne a do udzielania odpowiedzi Pani Poseł zdecydowałem zacytować odpowiedź Ministra Finansów: ‾W odniesieniu do kwestii nałożenia na ‾ubezpieczycieli obowiązku zgłaszania do CEPIK informacji o uszkodzeniu pojazdów wraz ze wskazaniem zakresu, o ile uszkodzenie dotyczy elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowników※ uprzejmie informuję, że na podstawie regulacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2214) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – pełniący funkcję ośrodka informacji – gromadzi dane dotyczące szkód w pojazdach. W myśl art. 102 ust. 3 pkt 5 lit. b i c ww. ustawy, Fundusz gromadzi dane zawierające informacje dotyczące uczestników zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmujące również rodzaj szkody, w tym m.in. informacje o szkodzie całkowitej w pojeździe, w tym szkodzie istotnej, oraz o szkodzie częściowej w pojeździe, w tym szkodzie istotnej. Z kolei na podstawie art. 102 ust. 4 pkt 1 lit. b ww. ustawy, Fundusz gromadzi dane zawierające informacje dotyczące zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ,obejmujące także rodzaj szkody, w tym m.in. informacje o szkodzie całkowitej lub częściowej w pojeździe, w tym o szkodzie istotnej. Art. 2 ust. 1 pkt 12a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych definiuje szkodę istotną jako szkodę, o której mowa w art. 2 pkt 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.).

W myśl tego przepisu szkoda istotna stanowi szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, z późn. zm.). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zawiera także regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów. Na podstawie art. 80b ust. 1 pkt 11 tej ustawy, w ewidencji gromadzi się dane dotyczące szkód istotnych. Dane te są przekazywane do ewidencji przez zakłady ubezpieczeń(za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) oraz przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (art. 80ba ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273 z późn.zm.), do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających wprowadzać dane do centralnej ewidencji pojazdów w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych, zakłady ubezpieczeń nie wprowadzały do centralnej ewidencji pojazdów danych o szkodach istotnych.

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych o szkodach istotnych (Dz. Urz. Min. Cyf. z 2019 r. poz. 30), termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie przez zakłady ubezpieczeń do centralnej ewidencji pojazdów danych o szkodach istotnych ustanowiony został nadzień 1 marca 2020 r.※. Zatem podsumowując powyższe, pragnę wskazać, iż obecnie obowiązujące regulacje nakładają na zakłady ubezpieczeń obowiązek przekazywania do centralnej ewidencji pojazdów informacji o szkodach istotnych na podstawie których wiadomym też będzie kiedy pojazd winien podlegać obowiązkowi przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

Pani Poseł wystosowała także zapytanie o to ‾czy rozważano możliwość wyeliminowania z ruchu pojazdów sprowadzonych z zagranicy, które były wyłączne z ruchu w Państwach członkowskich lub innych Państwach z uwagi na znaczny zakres uszkodzeń skutkujący uznaniem szkody za całkowitą※. Dostrzegając już wcześniej, problematykę poruszoną w pytaniu Pani Poseł,a także reagując na dochodzące sygnały m.in. o dużym napływie z zagranicy aut wiekowych, nie spełniających norm technicznych, w Ministerstwie Infrastruktury została przygotowana propozycja wprowadzenia nowego systemu wysokiej jakości badań technicznych pojazdów.

Propozycja ta opierała się na naprawie systemu nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów, poprzez nowelizację ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, która to zakładała wprowadzenie nowych metod badawczych, karanie właścicieli aut i firm decydujących się/podejmujących się usunięcia elementów z pojazdu odpowiedzialnych za jakość odprowadzanych spalin, czy też dopuszczaniu do ruchu pojazdów nie spełniających norm technicznych np. w zakresie bezpieczeństwa. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tych zmian były ww. napływające niepokojące sygnały,np. wyniki raportu NIK z 2017r. gdzie wprost wskazano, że w 2015 r. funkcjonariusze policji w wyniku przeprowadzonej kontroli na drodze obejmującej tylko nieznaczny odsetek pojazdów uczestniczących każdego dnia w ruchu drogowym, zatrzymali 425,2 tyś dowodów rejestracyjnych pojazdów, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego, porządkowi na drodze i środowisku naturalnemu. Prawie 152 tys. spośród tych pojazdów nie posiadało ważnych badań technicznych.

Zaproponowane wdrożenie projektu przepisów pozytywnie wpłynęłoby na:

• poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska przez ‾uszczelnienie※ systemu badań technicznych;
• poprawę stanu środowiska przez zmniejszenie średniego poziomu emisji spalin w wyniku wykrywania i eliminowania z użytkowania pojazdów z niesprawnymi układami kontroli emisji spalin oraz wyeliminowanie nieszczelności powodujących wycieki toksycznych płynów eksploatacyjnych, nieszczelności instalacji gazowych, jak również powodujących nadmierny hałas;
• zmianę systemu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, która wpłynie na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych i wiąże się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym, co podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy jednak zauważyć, że projekt ustawy o której mowa powyżej został wstrzymany z dalszych prac na etapie drugiego czytania w Sejmie w grudniu 2018 roku. Wkrótce zostanie przedstawiony nowy projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, który swoim zasięgiem będzie obejmował sferę poruszoną przez Panią Poseł.Pełna treść w załączniku


17.04.2020 | AKTUALNOŚCI

Postulaty Związku Rzemiosła Polskiego do Tarczy Antykryzysowej 3

W związku z zapowiedziami Rządu RP o planowanych kolejnych uzupełnieniach do Tarczy Antykryzysowej, Związek Rzemiosła Polskiego, jako reprezentant przedsiębiorców skupionych w cechach przekazał kolejne postulaty rzemiosła odnoszące się do praktycznej strony funkcjonowania Tarczy. Zdaniem rzemieślników i ich organizacji faktyczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym kryzysu spowodowanego pandemią wymaga stałego monitoringu proponowanych i wdrażanych rozwiązań oraz pilnego reagowania decydentów na problemy zidentyfikowane przez odbiorców wsparcia, zarówno na poziomie legislacyjnym, informacyjnym i interpretacyjnym. Postulaty, przekazane do resortu finansów, rozwoju, pracy i polityki społecznej oraz Sejmu, Senatu i Rzecznika MŹP, zostały uzupełnione o kilka nowych wniosków, które wpłynęły od przedsiębiorców

Link


09.04.2020 | AKTUALNOŚCI

Życzenia Wielkanocne01.04.2020 | AKTUALNOŚCI

Tarcza Antykryzysowa - Wnioski do wsparcia ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia 2020 r. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Więcej link https://zrp.pl/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus-2/


06.04.2020 | AKTUALNOŚCI

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z trwającymi pracami Rządu nad pilnymi modyfikacjami tzw. Tarczy Antykryzysowej 1, Związek Rzemiosła Polskiego w imieniu pracodawców rzemieślników skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego apel o niezbędne pilne korekty w przyjętych dotychczas rozwiązaniach.

Zdaniem ZRP, niezbędna jest modyfikacja zapisu art. 31zo - w taki sposób, aby do określonej liczby ‾do 10 ubezpieczonych※ nie wliczać młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego.

Ponadto w odniesieniu do art. 15f – apelujemy o powrót do rozważenia i rozwiązania następujących kwestii: po pierwsze – niezbędne są zmiany w ustawie kodeks pracy, polegające na ustaleniu, iż w roku 2020 ze względu na zaistniałą sytuację, młodociani będą mieli prawo do urlopu wypoczynkowego w liczbie dni, jaka wynika z kodeksu pracy, a urlop bezpłatny pracodawca będzie mógł udzielać na warunkach fakultatywnych; po drugie zaś – konieczne jest wprowadzenie przepisu związanego z prawem pracodawcy do uzyskania dofinansowania kosztów związanych z realizacją nauki zawodu lub przyuczenia, tak aby pracodawca zachował prawo do dofinansowania za pełny okres nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, ustalony w umowie o pracę, bez wyłączenia okresu, na który ustalono zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy.

Odnośnie do art. 15zzd ust 3 podtrzymujemy opinię, że kwota pożyczki w wysokości 5 tys. zł będzie niestety pomocą symboliczną. Nie uratuje firm w poważnych kłopotach, nawet jednoosobowych. Proponujemy zwiększenie tej kwoty trzykrotnie do 15.000 zł.

Przedstawiając powyższe liczymy na pilne podjęcie sprawy i uwzględnienie powyższych wniosków a tym samym pilne wprowadzenie rozwiązań warunkujących utrzymania miejsc pracy i nauki zawodu.

Ponadto Związek Rzemiosła Polskiego przekazał kilka innych propozycji i uwag do Tarczy Antykryzysowej.

Zachęcamy do przeczytania treści całego apelu –> TUTAJ – PILNY APEL RZEMIOSŁA – MODYFIKACJE TARCZY


01.04.2020 | AKTUALNOŚCI

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

https://zrp.pl/36539-2/


26.03.2020 | AKTUALNOŚCI

Apel Związku Rzemiosła Polskiego o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

Rzecznik MŹP apeluje do Premiera o zrównanie zasad zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą.link

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w imieniu Przedsiebiorców zrzeszonych wystąpił z poparciem. link


17.03.2020 | AKTUALNOŚCI

Apel Związku Rzemiosła Polskiego o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

W związku z rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym i wdrażanymi rozwiązaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, Związek Rzemiosła Polskiego zwraca uwagę na kluczowe dla firm rzemieślniczych w tej sytuacji kwestie:

Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców to właściwy kierunek. Jednak, w pakiecie proponowanym przez rząd, w naszej ocenie, muszą być wskazane proste i praktyczne ułatwienia dla najmniejszych podmiotów – mikro i małych przedsiębiorców.

Wyjątkowa sytuacja powoduje spadek usług i zamówień, a problem będzie się pogłębiał. W rzemiośle skutki ‾kryzysu epidemiologicznego※ dotkną przede wszystkim branże usługowe, w tym w szczególności usług osobistych. Zmniejszenie produkcji odnotują również wszystkie te firmy, których działalność zależy od importu komponentów. Spowoduje to problemy z płynnością finansową wielu firm.

Więcej...


17.03.2020 | AKTUALNOŚCI

SALONY I SERWISY MOGĄ BYĆ OTWARTE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego nie nakazuje zamknięcia salonów i serwisów. W Dzienniku Ustaw z dnia 13 marca 2020, Poz. 433 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenie epidemicznego.

W par. 5 pkt 2 rozporządzenie precyzuje rodzaje działalności polegających na handlu, dla których wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Zakaz ten nie dotyczy żadnego z aspektów podstawowej działalności serwisów i dealerów samochodów tj. handlu samochodami nowymi, używanymi, motocyklami ani działalności usługowej polegającej na świadczeniu usług serwisowych. Nie dotyczy także sprzedaży usług finansowych i produktów ubezpieczeniowych. Jednocześnie na podstawie rozporządzenia całkowicie zakazuje się prowadzenia wszelkiego rodzaju placówek gastronomicznych w tym kantyn pracowniczych, chyba że posiłki będą dostarczane na wynos. Rozporządzenie całkowicie zakazuje także organizacji jakichkolwiek wystaw, targów i konferencji, tak w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz. Rozporządzenie nie zakazuje organizacji zgromadzeń, pod warunkiem, że liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu

Więcej...


13.03.2020 | AKTUALNOŚCI

NOWY KOMUNIKAT MRPiPS ORAZ MEN WS. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

W nawiązaniu do 2 Komunikatów w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych o treści:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami - młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Do pobrania: https://bit.ly/3aRkNP1

Działając w nadzwyczajnych okolicznościach - Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się o pilne upowszechnienie w/w Komunikatu w sieci organizacji rzemiosła w celu poinformowania o sytuacji rzemieślników, wskazując jednocześnie na niezbędność podejmowania, przez rzemieślników szkolących uczniów, decyzji uwzględniających bezpieczeństwo młodzieży, która pozostaje w pieczy rzemiosła.12.03.2020 | AKTUALNOŚCI

Komunikat ZRP ws pracowników młodocianych - aktualności

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do wczorajszego Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych - i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości;

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf ), określono czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych;

§ 3.Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym wszystkich typów szkół - polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:
1) w dniach 12 marca 2020r. i 13 marca 2020r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą;

2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;

3) w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020 r.

Jak sama nazwa wskazuje, rozporządzenie nie zamyka całkowicie działalności szkół (m.in. zawodowych, w których dokształcają się młodociani pracownicy), lecz czasowo ogranicza ich funkcjonowanie.

Dlatego w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) znalazły się informacje o możliwości organizacji przez szkolę nauki na odległość z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz dziennika elektronicznego.

Z dzisiejszych komunikatów wiemy, że niektóre szkoły już przygotowały się do tej formy pracy z uczniami. Uczniowie, w okresie wskazanym w w/w rozporządzeniu, mają odnotowywać się w dzienniku elektronicznym i realizować zadania zdalnie przekazywane przez nauczycieli. W ten sposób jest zabezpieczona kontynuacja edukacji w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Zgodnie z w/w komunikatem MEN :

‾Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

• dziennik elektroniczny;

• strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.※W sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie - młodociani pracownicy w dni tygodnia przeznaczone na realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule on-line w domu.

Uczniowie - młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu).

Należy podkreślić, że powyższe decyzje i rozwiązania, przyjęte przez MEN, podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami, które wymuszają wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.

Odnosząc się do pytań szczegółowych należy wskazać, że przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego nie tworzą indywidualnych ścieżek dla osób z tzw. niepełnosprawnościami. Oczywiście nadzwyczajna sytuacja, wymusza adekwatne podejście do problemu i decyzja pracodawcy powinna to uwzględniać, bo chodzi także o bezpieczeństwo pracodawcy. Do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Działu IX ustawy Kodeks pracy i nie zgłoszenie się bez adekwatnego dla stosunku pracy powodu może być uznane przez pracodawcę jako nieusprawiedliwiona nieobecność i w ostateczności prowadzić do rozwiązania umowy o pracę.


05.03.2020 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 31.03.2020 r. – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 31.03.2020 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 20 lutego 2020 roku zmarł nasz drogi Kolega
śp. Krzysztof Witowski
inżynier, mistrz mechaniki pojazdowej, przedsiębiorca,
długoletni wiceprezes Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Mechaniki poj. MIRiP.
Znakomity w swej dziedzinie fachowiec, który pasję i zamiłowanie
do zawodu zaszczepiał młodym adeptom nauki zawodu w rzemiośle.Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia
Starszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
wraz z Zarządem, członkami i pracownikami Cechu


Informacja o pogrzebie


20.02.2020 | AKTUALNOŚCI

Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Warszawie

W Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie odbyło się spotkanie z Minister Olgą Semeniuk w czwartek 13 lutego br. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych, Dyrektorzy Szkół Branżowych I Stopnia, Członkowie Zarządów Mazowieckiej Izby i Fundacji Małych i Źrednich Przedsiębiorstw/Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olga Semeniuk, która, zgodnie z decyzją Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, ma w swej pieczy sprawy związane z wykonywaniem działalności w zakresie rzemiosła, w tym opracowywanie rozwiązań systemowych i legislacyjnych na rzecz poprawy warunków funkcjonowania zakładów rzemieślniczych. Otwarciem do działań w tym zakresie jest cykl spotkań z rzemieślnikami i przedstawicielami izb i cechów na terenie całego kraju, które pozwalają poznać charakter oraz problemy rzemiosła w wymiarze lokalnym/.

Zgromadzonych powitał Stefan Marciniak – Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Pani Minister przedstawiła plany utworzenie w Ministerstwie Rozwoju Wydziału ds. Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowych, który będzie ośrodkiem wsparcia rzemiosła oraz jednostką ułatwiającą relacje z innymi ministrami, oraz Inkubatora Rzemiosła Polskiego, projektu, który umożliwi dofinansowanie izb i cechów w dwóch obszarach: rozwoju instytucjonalnego przez zakupu sprzętu oraz rozwoju kapitału ludzkiego w postaci stypendiów zawodowych dla młodocianych pracowników. Drugim dużym obszarem, którym planuje zająć się Ministerstwo Rozwoju jest zwiększeni możliwości korzystania przez rzemiosło ze środków POWER, poprzez wpisanie w program komponentu związanego z rzemiosłem.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji o wyzwaniach, potrzebach i problemach współczesnego rzemiosła, jak również planowanych inicjatywach rozwoju oraz propozycjach ze strony ministerstwa. Przedstawiciele organizacji rzemieślniczych przedstawili wnioski dotyczące przywrócenia rangi rzemiosłu oraz podniesienia poziomu szkolnictwa zawodowego. Poruszono zagadnienia dotyczące rzemieślniczej Oświaty zawodowej: doprowadzenie do przestrzegania zasad obligatoryjności zrzeszania zakładów i firm kształcących uczniów młodocianych, wprowadzenie obowiązku posiadania kwalifikacji zawodowych, jako warunku wykonywania zawodu, przestrzeganie zapisów dotyczących rejonizacji egzaminów, zaprzestanie praktyk stosowanych przez dyrektorów szkół branżowych I stopnia, czyli wywierania presji na pracodawców-rzemieślników szkolących uczniów o podpisywanie ze szkołą umów cywilno-prawnych, zwiększenie kwot dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, wprowadzenie w umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego osób młodocianych zapisu o poniesieniu przez ucznia kosztów kształcenia w przypadku, gdy nie przystąpi on do egzaminu czeladniczego, zwiększenie w szkołach podstawowych liczby godzin poświęconych na doradztwo zawodowe, we współpracy z pracodawcami, oraz zadbanie o promocję kształcenia zawodowego. Następnie omówiono temat użytkowania lokali przez zakłady rzemieślnicze, tj. zniesienia prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia prawa własności dla rzemieślników aktywnie prowadzących działalność gospodarczą oraz zastosowania preferencyjnych stawek czynszu za lokale wynajmowane przez rzemieślników. Poruszono również temat kalkulacji ceny wyrobów w okresie długofalowym. Zwrócono uwagę, że rzemiosło to nie tylko usługi, ale również i produkcja. Nie ma możliwości ustalenia cen wyrobów w okresie długofalowym z powodu istotnych elementów takich jak m.in. koszty stałe i wahania cen. Źródło:MIRiP


24.01.2020 | AKTUALNOŚCI

Zespół ds. Rzemiosła posiedzenie u Rzecznika MŹP – raport NIK w sprawie rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy #rzecznikMŹP, który odbył się w dniu 24 stycznia br., o godzinie 11. Było to ważne posiedzenie skupione wokół
raportu Najwyższa Izba Kontroli (NIK) m in. w sprawie rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych. W ocenie Biura Rzecznika MŹP istnieje silna potrzeba merytorycznej rozmowy na ten temat. Udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Ochrony
Konkurencji I Konsumentów, Rzecznik Finansowy, Polska Izba Ubezpieczeń, po stronie organizacji przedsiębiorców Związek Rzemiosła Polskiego – Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, Polska Izba
Motoryzacji i in.

link do transmisji z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła 24.01.2020 r.
Notatka z posiedzenia zespoły


23.12.2019 | AKTUALNOŚCI

Katalog spraw dedykowanych Ministerstwu Rozwoju przez rzemiosło

Związek Rzemiosła Polskiego przygotował katalog spraw, głównie z obszaru prawa gospodarczego, dedykowanych przez rzemiosło Ministerstwu Rozwoju. To efekt spotkania organizacji przedsiębiorców z Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz. Rząd realizuje politykę budowania
dobrobytu konsumpcyjnego kosztem redukowania potencjału finansowego przedsiębiorstw, co prowadzi do dramatycznego ograniczania bazy finansowej inwestycji prywatnych. Tym samym przejadane są zasoby finansowe gospodarki krajowej, co dalej do prowadzi do
ograniczenia dobrobytu w perspektywie długookresowej. Zdaniem ZRP rok 2020 będzie z tego punktu widzenia rokiem szczególnym, bowiem wiele przesłanek wskazuje na to, że skala naruszenia równowagi w tych obszarach może osiągnąć poziom krytyczny. ZRP uważa, że w
okresach słabnącej koniunktury polityka gospodarcza państwa, w tym finansowa, powinna być ukierunkowana na podtrzymywanie aktywności gospodarczej przedsiębiorców i ograniczanie skali ryzyk i niepewności. Zapowiedź polityki koncentrującej się na zaostrzaniu działalności
fiskalnej stoi w sprzeczności z tymi obiektywnymi postulatami.
Wśród problemów ogólnogospodarczych zwrócono uwagę na problemy branży motoryzacyjnej w obszarze likwidacji szkód Komunikacyjnych.

Problemy branży motoryzacyjnej w procesie likwidacji szkód powypadkowych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych OC
Usługowa branża motoryzacyjna, skupiona w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego, obsługująca konsumentów w zakresie napraw powypadkowych samochodów od lat sygnalizuje problemy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych. Sytuację tą potwierdza również ostatnia
informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie Ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym.
Związek Rzemiosła Polskiego informuje od lat o tej sytuacji - organy administracji państwowej, w których kompetencjach może być rozwiązanie tego problemu. Ostatnio sprawa została przedstawiona Rzecznikowi MŹP i jest na etapie rozważania możliwych rozstrzygnięć tej kwestii.
W ocenie branży brak jest woli organów państwowych do rozwiązania problemu i wprowadzenia jasnych zasad rozliczeń szkód napraw powypadkowych w ramach obowiązkowych ubezpieczeń pojazdów. Wdrożenie ich mogłyby przyczynić się do podniesienia standardu napraw
pojazdów i poprawy ochrony konsumentów. Skala problemu jest ogromna.
W tej sytuacji postulujemy wypracowanie rozwiązań ograniczających spory w zakresie zasad ustalania wysokości odszkodowania w tym sądowe, w które uwikłany jest zarówno zakład ubezpieczeń, konsument oraz zakład naprawczy. Wypracowanie wiążących rozwiązań
rozstrzygania sporów z zakładami ubezpieczeniowymi na etapie przedsądowym w znacznym stopniu poprawi sytuację konsumentów oraz przedsiębiorców uczestniczących w likwidacji szkód komunikacyjnych.※


załącznik


20.12.2019 | AKTUALNOŚCI

‾OCHRONA INTERESÓW KLIENTÓW NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM※ – raport Najwyższej Izby Kontroli

NIK wskazuje w raporcie, że na rynku ubezpieczeń konsumenci są niedostatecznie chronieni. Powszechną grupą problemów, na które najczęściej skarżyli się konsumenci, były kłopoty z uzyskaniem odszkodowań w związku z likwidacją szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności
cywilnej
oraz poliso lokaty. Klienci zakładów ubezpieczeń wskazywali na nieprawidłowości polegające na zaniżaniu lub odmowie wypłaty odszkodowań, niekorzystnej lub opieszałej likwidacji szkód, nieudostępnianiu przez ubezpieczycieli akt szkodowych. Klientom często
pozostawało dochodzenie swoich roszczeń w sądzie.
NIK, w raporcie wskazuje wnioski: w celu poprawy ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeń najważniejszym zadaniem jest poprawa skuteczności funkcjonującego systemu. Istnieją następujące możliwości zmian i ulepszeń, leżące w kompetencjach Ministra Finansów i Ministra
Sprawiedliwości, które mogłyby korzystnie wpłynąć na poziom ochrony klientów zakładów ubezpieczeń: powołania instytucji, która zapewniałaby całościową ochronę interesów klientów instytucji finansowych; przyjęcie rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby w sposób wiążący
rozstrzyganie sporów z zakładami ubezpieczeń na etapie przedsądowym; przyjęcie rozwiązań prawnych ograniczających spory w zakresie sposobu określania wysokości odszkodowania, w tym powołanie instytucji niezależnego rzeczoznawcy biorącego udział w procesie likwidacji
szkód komunikacyjnych, określenie zasad wyznaczania kwoty zadośćuczynienia wypłacanych z tytułu ubezpieczenia OC lub określenia pokrywania kosztów samochodów zastępczych; uregulowanie zasad działalności, w tym wysokości pobieranego wynagrodzenia, przez kancelarie
odszkodowawcze; przygotowanie strategii określającej kierunki edukacji finansowej w Polsce.※

link


19.12.2019 | AKTUALNOŚCI18.12.2019 | AKTUALNOŚCI

BDO Na wniosek Rzecznika MŹP Minister Klimatu wydał w dn. 17.12.2019 r. objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Źrednich Przedsiębiorców na wniosek organizacji przedsiębiorców, w tym Cechu, zwrócił się do Ministra Klimatu o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie tego, czy mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy, będący wytwórcami odpadów innych niż niebezpieczne, podlegają obowiązkowi rejestracji w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

W objaśnieniu prawnym Minister Klimatu wskazał, że co do zasady wytwórcy odpadów są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz uzyskania w związku z tym wpisu do rejestru. Z obowiązku tego przewidziano jednak szereg zwolnień. Przede wszystkim, z obowiązku ewidencji i wpisu do rejestru zwolnieni są wytwórcy odpadów komunalnych. Zgodnie z objaśnieniami odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych. Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych. Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru-BDO. Minister jednak przypomina, że odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne. Ewidencji odpadów nie podlegają również odpady, o których mowa w rozporządzenia Ministra Źrodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), o ile są wytwarzane w ilości nie większej niż określona w tym rozporządzeniu. W takiej sytuacji nie ma obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO. Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem katalogu https://legislacja.gov.pl/projekt/12328257. W objaśnieniach minister wskazuje również na możliwość przeniesienia obowiązku ewidencji odpadów, w drodze umowy, na wykonującego usługę remontu, naprawy lub konserwacji, jak również na zarządcę nieruchomości, w wypadku wspólnego korzystania z lokalu lub lokalów.

Ponadto przy okazji Minister przypomina o obowiązkach podmiotów prowadzących jednostki handlu, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o grubości materiału powyżej 15 mikrometrów. Muszą oni składać roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Pełna treść objaśnień jest dostępna poniżej: w załączeniu
lub
pod linkiem: https://rzecznikmsp.gov.pl/na-wniosek-rzecznika-msp-minister-klimatu-wydal-objasnienie-prawne-dotyczace-obowiazku-rejestracji-w-bazie-danych-o-produktach-i-opakowani
lub https://www.gov.pl/web/klimat/bdo-rusza-zgodnie-z-planem


08.10.2019 | AKTUALNOŚCI

Interpelacja nr 33564 w sprawie jakości części zamiennych do samochodów wykorzystywanych w procesie likwidacji szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC

link do interpretacji
Zgłaszający posłowie: Jerzy Gosiewski Krzysztof Maciejewski Adam Ołdakowski
Adresat: Minister Przedsiebiorczości i Technoligii p. Jadwiga Emilewicz Data wpływu: 30-08-2019

Szanowna Pani Minister!

Wskazane byłoby naszym zdaniem zrobić wszystko, by ilość wypadków na drogach stale się zmniejszała, dlatego też głęboka analiza wszystkich przyczyn pozwoli na zdecydowaną poprawę w tym zakresie. Bardzo ważna jest jakość techniczna pojazdów, w tym tych, które wcześniej uczestniczyły w wypadkach komunikacyjnych. Dlatego też prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, których analiza może przyczynić się, choćby w części, do poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Według informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2018 roku było 2,7 mln szkód komunikacyjnych. Dla przywrócenia pojazdów do stanu sprzed szkody, zgodnie z art. 363 par. 1 K.c., wymagane są również części zamienne. Znaczna część asortymentu tych części zamiennych jest produkowana w Polsce, są też pewne wielkości asortymentu importowane. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pojazdów w ruchu drogowym po tych naprawach, proszę Panią Minister o podanie, jakie ilości części /kwotowo/ są produkowane w Polsce /wg definicji rodzajów części zamiennych GVO/, w szczególności istotne są informacje o częściach:

‾O※ /wg UE to ‾OEM※/, tj. części zamienne oryginalne w opakowaniu producenta pojazdów.

‾Q※ /wg UE to ‾OES※/, tj. części zamienne oryginalne bez opakowań i znaków producenta pojazdu, umieszczone w opakowaniach wytwórcy części.

‾P※ – części zamienne nowe, nieoryginalne, o porównywalnej jakości, objęte gwarancją ich producenta, który jednocześnie zaświadcza, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów, których producent nie nadał statusu ‾polecanych※.

‾PC※ i ‾PT※ - części zamienna w kategorii o porównywalnej jakości, która posiada certyfikat jakości od niezależnej jednostki badawczej, wydany przez Instytut Thatcham, hiszpański Centro Zaragoza czy niemiecki TUV.

‾PJ※ - części zamienne w kategorii ‾części o porównywalnej jakości, której dystrybutor nadał dodatkowo status ‾polecana※.

‾ZJ※ i ‾Z※ – ‾inne※ części zamienne, których producent nie określa ‾jako części porównywalnej jakości※.

Wiemy również od dystrybutorów rynku części zamiennych, że pewne ilości są importowane na rynek w Polsce.

Prosiłbym więc o podanie kwotowo: Jakie ilości części w poszczególnych kategoriach przywołanych powyżej są wprowadzone na nasz rynek?

Jakie jeszcze zdaniem Pani Minister informacje, które wraz wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego z 16.12.2014 r. mogłyby przyczynić się do podniesienia standardu napraw pojazdów i podniesienia ich bezpieczeństwa na drogach?

Z poważaniem

Odpowiedź na interpretację


07.10.2019 | AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorca, kandydat na posła Bogusław Łobacz - członek naszego Cechu27.09.2019 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 16.10.2019 r. – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 16.10.2019 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:


30.08.2019 | AKTUALNOŚCI

Związek Rzemiosła Polskiego wraz 54 innymi organizacjami pracodawców wystosował dziś do premiera Mateusza Morawieckiego apel w sprawie utrzymania limitu składek na ZUS.

W związku z zapisanym w projekcie budżetu państwa na rok 2020 zniesieniem limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, apelujemy do rządu
Rzeczpospolitej Polskiej o utrzymanie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe (tzw. limit składek na ZUS).

Chcemy budować siłę polskiej gospodarki, tworzyć wartościowe miejsca pracy oraz wspierać migrację powrotną do Polski. Są to założenia Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która opiera rozwój gospodarczy na tworzeniu miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej. Prawdziwie nowoczesne państwo
musi stawiać na nowe technologie i wspierać innowacyjność. Od nowatorskich pomysłów i kreatywności ekspertów zależy jego przyszłość i siła. Dlatego firmom
inwestującym w badania i rozwój, nowoczesne technologie, rozwiązania unikatowe w skali światowej, należy tworzyć jak najlepsze warunki działania. Musimy
podnosić nadal zbyt niski poziom inwestycji w Polsce.

To dzięki ogromnemu zaangażowaniu Polaków, przez ostatnich 10 lat, stworzyliśmy ponad pół miliona wartościowych i wysoko płatnych miejsc pracy m.in. w
sektorach medycznym, lotniczym, motoryzacyjnym, nowoczesnych technologii i usług dla biznesu. W regionie Europy Centralnej Polska jest bezsprzecznie
liderem, choć pozostałe kraje oferują coraz lepsze warunki dla innowacyjnych inwestycji oraz coraz bardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia. Bardzo łatwo
jest stracić to co dotychczas osiągnęliśmy.
W trosce o zapewnienie ciągłości rozwoju gospodarczego Polski apelujemy o utrzymanie tzw. limitu składek na ZUS. Zniesienie limitu składek przeczy celom SOR,
który zakłada zwiększanie udziału innowacyjnych inwestycji oraz tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy.

Zniesienie limitu składek na ZUS będzie kolejną dużą barierą, która ograniczy możliwość rozwoju polskiej gospodarki. Co bolesne i niezrozumiałe, będzie to
bariera, którą stworzymy sobie sami.

Pierwszym odczuwalnym skutkiem zniesienia limitu składek na ZUS będzie obniżenie wynagrodzenia netto pracowników z omawianych branż nawet o 11%, a
wzrost kosztów zatrudnienia dla pracodawcy może osiągnąć 16%.

Skąd firmy wezmą pieniądze na sfinansowanie tak ogromnych obciążeń? Nie tylko ograniczą inwestycje i podwyżki, ale też przeznaczą mniej środków np. na
dopłaty ze strony pracodawcy do rozpoczynających swoje funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zniesienie limitu uderzy także w pracowników na umowach o pracę i spowoduje ucieczkę od zatrudniania specjalistów w takiej formie, a także wybór pracy za
granicą. Zmiana ta dotknie w szczególności firmy i pracowników sektorów nowych technologii i zaawansowanych procesów biznesowych. W poszczególnych
firmach obejmie ona między 30% a 90% pracowników, a w przypadku działalności badawczo-rozwojowej niemal wszystkich!

Przedsiębiorcy, tak samo jak rząd, chcą aby młodzi, dobrze wykształceni ludzie pracowali w Polsce. To dzięki nim polska gospodarka się rozwija i będzie się
rozwijać, nawet gdy przyjdzie spowolnienie. Co więcej, jeżeli inwestujemy w edukację pracowników, dajmy sobie szansę, aby ta inwestycja się zwróciła.

Jednocześnie w najbliższych kilku latach aż 85 proc. prostych czynności w usługach biznesowych może zostać zrobotyzowana i zautomatyzowana. Brak
specjalistów i rosnące koszty dla pracodawców mogą być głównym hamulcem dalszego rozwoju Polski. Już dziś wszystkie branże gospodarki odczuwają dotkliwie
brak wykwalifikowanych pracowników i trwa walka o talenty. Dziś firmy potrzebują do pracy nie tylko silnych rąk, ale też mądrych głów!

Przewidywalność i stabilność regulacji wpływających na koszty prowadzenia biznesu mają kluczowe znaczenie dla rozwoju rodzimych firm i przyciąganiu nowych
inwestycji. Zniesienie limitu składek na ZUS oznacza skokowy wzrost kosztów pracy, który negatywnie wpłynie na rozwijanie działalności gospodarczej w Polsce.
Apelujemy więc o jego utrzymanie.

Link do apelu organizacji


30.08.2019 | AKTUALNOŚCI

Pakiet Przyjaznego Prawa przyjęty

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Tzw. Pakiet Przyjaznego Prawa wprowadza zmiany w 69 różnych ustawach, w tym również w ustawie o rzemiośle. Związek Rzemiosła
Polskiego jako nasz reprezentat, brał aktywny udział w konsultacjach społecznych, spotkaniach organizowanych przez ministerstwa, a także prowadził konsultacje ze środowiskiem rzemieślniczym na forum Monitorowania prawa gospodarczego przez
organizacje rzemiosła. Pakiet Przyjaznego Prawa to wspólna praca wszystkich resortów, której celem ma być zmiana przepisów, które ograniczają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Dla środowiska rzemieślniczego kluczowe jest wprowadzenie możliwości wyboru innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, a także uwidacznianie w CEIDG posiadanych świadectw czeladniczych i dyplomów
mistrzowskich. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz jednoosobową spółkę kapitałową, jeżeli jest ona MŹP. Warunkiem jest, by co najmniej jeden ze wspólników miał
kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej. Na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego obniżeniu uległy opłaty egzaminacyjne.

Ustawa również modyfikuje i rozwija zasady sukcesji przedsiębiorstw. Po śmierci jednego z małżonków, którzy są właścicielami firmy, będzie można powołać drugiego na tymczasowego przedstawiciela, który będzie zarządzał firmą do czasu
załatwienia postępowania spadkowego.

Pozostałe zmiany istotne dla małych i średnich przedsiębiorców: Czytaj dalej...
19.08.2019 | AKTUALNOŚCI

Zmiana Wynagrodzeń młodocianych

Od 1 września 2019 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych będą wynosiły:

Rok nauki zawodu nie mniej niż: Obecnie nie mniej niż: Procentowy wzrost
I 5% (241,96zł) 4% (198,04zł) 22%
II 6% (290,35zł) 5% (247,55zł) 17%
III 7% (338,75zł) 6% (297,06zł) 14%

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, istotną zmianą w tym rozporządzeniu jest podwyższenie o 1 punkt %
wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (w przypadku przyuczenia – bez zmian). Więcej...
08.08.2019 | AKTUALNOŚCI

Wystawa Polska motoryzacja zrodziła się na GrochowieCentrum Promocji Kultury zaprasza na wystawę prezentującą historię motoryzacji na Grochowie, początki automobilizmu, wielkie fascynacje techniką motocyklową, samochodami wyścigowymi.

Wystawa zawierać będzie unikatowe zdjęcia i opisy m.in.

Centralnych Warsztatów Samochodowych (CWS)
Państwowej Wytwórni Samochodów (PWS)
Państwowych Zakładów Inżynierii (PZInż.)
Fabryki Samochodów Osobowych i Półciężarowych (FSOiP)
Towarzystwa Fabryki Motorów PERKUN
Warszawskiej Fabryki Motocykli (WFM)

Wernisaż wystawy będzie poprzedzony wykładem Tomasza Szczerbickiego- dziennikarza motoryzacyjnego, zapalonego miłośnika zabytkowych motocykli i samochodów, autora ponad 500 artykułów prasowych, 29 książek historycznych i kilkuset materiałów public relations przygotowanych dla firm z branży motoryzacyjnej.
01.07.2019 | AKTUALNOŚCI

Stanowisko Rady Ministrów: ‾Nie※ dla zakazu cesji wierzytelności

W ocenie Rady Ministrów senacka propozycja takiej regulacji (druk nr 3136) wymaga wielu korekt, obejmujących m.in. usunięcie z projektu postanowienia wprowadzającego zakaz cesji wierzytelności – wynika z opublikowanego na stronie Sejmu
stanowiska rządu do projektu o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego .

Rząd jest przeciwny określonemu w art. 9 zakazowi cesji wierzytelności, gdyż w ocenie Rady Ministrów nie ma uzasadnienia do jego wprowadzenia. ‾Przepis art. 9 powinien zostać usunięty z projektu ustawy. Zasadą w polskim prawie jest swoboda umów
(a przelew jest umową), a wszelkie jej ograniczenia powinny mieć charakter wyjątkowy i być wnikliwie uzasadnione. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego wprowadzają wystarczające ograniczenia zbywalności roszczeń w przypadku szkody
na osobie i zadośćuczynienia (art. 449 kc). Co istotne, zabezpieczają one w wystarczającym stopniu interesy poszkodowanych, uzależniając dopuszczalność cesji od uznania roszczenia na piśmie. Proponowane w art. 9 projektu rozwiązanie byłoby
niekorzystne dla konsumentów – poszkodowanych, którym przysługuje roszczenie odszkodowawcze wynikające z czynów niedozwolonych※ – głosi stanowisko. Jako przykład rząd wskazał szkody komunikacyjne likwidowane z polisy OC, w których
poszkodowani wobec zawierania umów cesji wierzytelności, nie muszą z góry angażować własnych pieniędzy, a dochodzeniem roszczeń od ubezpieczyciela zajmuje się profesjonalny podmiot (np. warsztat zajmuje się naprawą auta, dostarcza auto
zastępcze, a poszkodowany rozlicza się z warsztatem ‾bezgotówkowo※; koszty naprawy są pokrywane z polisy OC sprawcy szkody, a poszkodowany może funkcjonować bez utrudnień, które zostały spowodowane kolizją). ‾W przypadku wprowadzenia
projektowanego przepisu o zakazie cesji, sytuacja poszkodowanego uległaby drastycznemu pogorszeniu. Poszkodowany, chcąc naprawić samochód uszkodzony nie z jego winy, będzie musiał pokryć koszty naprawy oraz wynajmu auta zastępczego, a
następnie dochodzić wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela※ – zaznacza RM.

Pełna treść...
01.07.2019 | AKTUALNOŚCI

Zmiany prawne i organizacyjne w realizacji kształcenia zawodowegoZwiązek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje, że zakończyliśmy cykl 16 regionalnych wydarzeń związanych z upowszechnianiem innowacyjnych rozwiązań dotyczących przechodzenia z edukacji na rynek pracy oraz
wdrażania zmian prawnych dotyczących kształcenia branżowego /w Warszawie spotkanie odbyło się 15 maja br./. W regionalnych spotkania (po jednym w każdym województwie), przygotowanych z zaangażowaniem Izb Rzemieślniczych i Cechów, łącznie uczestniczyło ponad 480
osób związanych z kształceniem zawodowym.

Jednym z głównych zagadnień omawianych w czasie ww. spotkań były zmiany prawne i organizacyjne dotyczące organizacji i realizacji kształcenia zawodowego.

Pełna treść pisma – Pobierz PDF

Najistotniejsze zmiany dotyczące kształcenia w rzemiośle - Pobierz PDF
12.06.2019 | AKTUALNOŚCI


Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

W dniu 4 czerwca br. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Cechu. Obradom przewodniczył Starszy Cechu Janusz Zdort, który z dumą podkreślał, że udało się zachować sprawdzony system nauki zawodu i egzaminowania, mimo iż śmiałe plany reform przedstawione przez
MEN mogły skończyć niekorzystnie dla środowiska rzemieślników oraz o wstrzymaniu prac nad ustawą o dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych tzw. Zakazie cesji. Przedstawiciele Cechu aktywnie działają na różnych forach, zarówno szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego
i powiatowego, co jest niezwykle istotne dla zachowania naszego przedstawicielstwa w życiu gospodarczym i społecznym kraju. Cech od ponad 70-u lat jest reprezentantem warsztatów samochodowych.
Zgromadzenie rozpoczęło obrady od pięknej uroczystości wręczenia wyróżnień. I tak Statuetką Syrenki Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości uhonorowani zostali – ROMAN KANTORSKI /członek Zarządu Cechu, prezes PIM/
oraz ANDRZEJ DUCH /przewodniczący OKRM ZRP/ - za długoletnie działania konsolidacyjne dla branży motoryzacyjnej. Złotym Medalem im. J. Kilińskiego ZRP uhonorowano Andrzeja Lipkę. Statuetkę za 35-lat działalności odebrał p. Antoni Januszewski.
Walne Zgromadzenie przyjęło w poczet honorowych członków kol.kol.: JANUSZA HANCKE oraz ANDRZEJA LIPSKIEGO.

W części organizacyjnej przyjęto m.in. sprawozdanie Zarządu za rok 2018, plan celów i działań na rok 2019 oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe.
03.06.2019 | AKTUALNOŚCI

KANT w Ubezpieczeniach – Gazeta POŁUDNIE

Autor ANDRZEJ ROGIŃSKI

‾Jestem zmartwiony. Poważnie zmartwiony odpowiedziami na pytania związane z artykułem ‾Jak towarzystwa ubezpieczeniowe dbają o życie na drogach i bezpieczeństwo ekonomiczne Polski※ (‾Południe※ 20 grudnia 2018). Dobrze, że chociaż kilku posłów oraz Najwyższa Izba Kontroli zachowało się przyzwoicie. Zwróciłem się o ustosunkowanie się do załączonego materiału dziennikarskiego oraz zadałem szereg pytań: Komisji Nadzoru Finansowego, Ministrowi Finansów, Ministrowi Infrastruktury, Ministrowi Zdrowia, Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Zapytałem Najwyższą Izbę Kontroli czy planuje ona podjąć czynności kontrolne w powyższej sprawie?

Odpowiedzi

Polska Izba Ubezpieczeń stwierdziła m. in., że ‾branża ubezpieczeniowa od zawsze sprzeciwia się montowaniu części nieznanego pochodzenia w naprawach pojazdów. Rzetelna naprawa oznacza wyłącznie montaż części spełniających standardy bezpieczeństwa […] Ubezpieczenie OC ma za zadanie pokryć koszty doprowadzenia pojazdu do stanu sprzed szkody.※ Kłamstwa szkoda komentować.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że ‾przeprowadziła kontrole wszystkich zakładów ubezpieczeń oferujących […] produkty w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kontrole te skutkowały, w zidentyfikowanych przypadkach niestosowania Wytycznych, wydaniem zaleceń w celu zapewnienia zgodności działalności ubezpieczycieli z przepisami prawa bądź zapobieżenia interesów uprawnionych…※. Zarzucam KNF nierzetelność postępowania albowiem skoro jest tak dobrze to dlaczego zakłady ubezpieczeń na masową skalę nie realizują Wytycznych KNF? Dobrze, że KNF wydał Wytyczne. Dobrze, że dostrzegł, iż ‾znaczna część problemów w likwidacji szkód komunikacyjnych, które sygnalizuje Rzecznik Finansowy wynika z braku precyzyjnych przepisów prawa※. To dlaczego brak jest inicjatywy ustawodawczej? KNF w odpowiedzi przypomina, że według art. 33 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ‾składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umowy ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń※. Rzecz w tym, że te zobowiązania nie są respektowane. ‾twierdzenie, jakoby KNF dawała wiarę towarzystwom ubezpieczeniowym, że przestrzeganie Wytycznych KNF miałoby zagrozić stabilności finansowej towarzystw ubezpieczeniowych jest nieprawdziwe.※ Ale to towarzystwa ubezpieczeniowe uważają, że przestrzeganie Wytycznych KNF mogłoby zagrozić ich stabilności finansowej…..※ Czytaj dalej...
03.06.2019 | AKTUALNOŚCI

Sąd Najwyższy o refundacji wydatków na pomoc niezależnego rzeczoznawcySąd Najwyższy w składzie 7 sędziów uznał prawo podmiotów skupujących wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną, do żądania pokrywania z OC komunikacyjnego kosztów usługi ekspertyzy zleconej osobie trzeciej. To dobry prognostyk przed podjęciem uchwały SN na wniosek Rzecznika Finansowego.

‾Nabywcy – w drodze przelewu – wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot uzasadnionych kosztów ekspertyzy zleconej osobie trzeciej tylko wtedy, gdy jej sporządzenie było w okolicznościach sprawy niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.※- uznał Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów. (III CZP 68/18 – więcej na stronie SN)

Lepsza jakość likwidacji szkód

– Cieszę się z takiej uchwały SN i to w powiększonym składzie siedmiu sędziów. Oznacza ona bowiem upowszechnienie zasady, że kto się myli w sporze dotyczącym wysokości odszkodowania, ten pokrywa koszty niezależnego rzeczoznawcy – komentuje Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.
Przypomina, że Rzecznik Finansowy postulował zapisanie tej zasady ustawowo (więcej o pomyśle).
– Mamy nadzieję, że stanowisko Sądu wystarczy do zmiany praktyki w tym zakresie. To kolejny krok do poprawy jakości likwidacji szkód. Wzmacnia pozycję podmiotów walczących o dopłatę do zaniżonego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Na towarzystwach wymusi to większą staranność i profesjonalizm w prawidłowym ustaleniu wartości szkody. Będą musiały wziąć pod uwagę, że ich stanowiska będą jeszcze częściej weryfikowane i w sytuacji gdy się pomylą lub, co gorsza celowo nie doszacują wartości szkody dodatkowo za to zapłacą, pokrywając również koszty opinii rzeczoznawczej – mówi Aleksander Daszewski.

Problem również dla bezpośrednio poszkodowanych

Problem z uzyskaniem refundacji kosztów usługi niezależnego rzeczoznawcy dotyka nie tylko podmioty skupujące roszczenia, ale też samych poszkodowanych. Dlatego Rzecznik Finansowy w listopadzie 2018 r. złożył do SN wniosek o uchwałę w tej kwestii w związku z dostrzeżonymi rozbieżnościami w orzecznictwie.
– Mamy nadzieję, że wkrótce Sąd Najwyższy zajmie podobne stanowisko, względem takich roszczeń kierowanych do ubezpieczycieli bezpośrednio przez poszkodowanych – mówi Marcin Jaworski, z biura Rzecznika Finansowego.
Zdaniem Rzecznika takie wsparcie profesjonalisty jest często potrzebne do wyceny rozmiarów szkody i to zarówno samym poszkodowanym, jak i warsztatom czy prawnikom, którzy przejmują roszczenia w drodze cesji.
– W jednej ze spraw, w której Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd na etapie sporu sądowego, ubezpieczyciel wycenił koszty naprawy samochodu na 779,20 zł. Niezależny rzeczoznawca oszacował ją na 7021,41 zł. Ostatecznie sąd zdecydował o dopłacie 6242,41 zł – mówi Marcin Jaworski.

Kontrowersyjny zakaz cesji

Eksperci Rzecznika przewidują, że rozstrzygnięcie to jeszcze bardziej upowszechni sprzedaż roszczeń przez poszkodowanych w kolizjach i wypadkach drogowych wyspecjalizowanym podmiotom. Ten scenariusz nie sprawdzi się tylko w sytuacji gdy Sejm przyjmie rozwiązania zakazujące cesji roszczeń, co byłoby finalnie niekorzystne dla poszkodowanych. Takie zapisy przewiduje procedowana w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka ustawa mająca uregulować rynek tzw. kancelarii odszkodowawczych.

Źródło: https://rf.gov.pl
29.05.2019 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 25.06.2019 r. - szkolenie nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 25.06.2019 r. wtorek
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:

10.05.2019 | AKTUALNOŚCI
Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego na temat senackiego Projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

W związku z senackim Projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadził szerokie konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców
dotyczące proponowanych rozwiązań prawnych. Projekt ustawy był opiniowany przez przedsiębiorców za pomocą panelu konsultacyjnego on-line, poddany ocenie ekspertów oraz był przedmiotem sesji w ramach warsztatów konsultacyjnych. Prace nad
projektem ustawy były realizowane w ramach projektu ‾Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła※ współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska

10.05.2019 | AKTUALNOŚCI
Rzecznik MŹP proponuje wprowadzenie dobrowolności składek ZUS w Polsce

Rzecznik Małych i Źrednich Przedsiębiorców przedstawił założenia do projektu zmian w ustawach, których celem jest wprowadzenie do systemu ubezpieczeń społecznych dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym. Jest to długo wyczekiwana przez przedsiębiorców w Polsce zmiana.

Jedną z najpoważniejszych barier w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest wysokość składek społecznych, które muszą odprowadzić w każdym miesiącu właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Źrednia składka społeczna w Polsce wynosi 1 316,97 PLN (w tym 342,32 PLN ubezpieczenia zdrowotnego) – przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali uwagę, że jednakowa stawka dla wszystkich jest przeszkodą dla firm o niskich dochodach, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do powstania straty finansowej.

Propozycja, którą przedstawił Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, ma na celu wprowadzenie do systemu ubezpieczeń społecznych dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wybór dotyczyłby sytuacji, w której samozatrudniony miałby prawo zdecydować czy chce pozostać w systemie powszechnym i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS czy wybrać inną (np. rynkową) formę ubezpieczenia czy oszczędzania. Obowiązkowe dla przedsiębiorców pozostałoby jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

‾Obecny system jest niesprawiedliwy i nieefektywny, dlatego musi zostać zmieniony. W ramach przedstawionej propozycji zmian przedsiębiorcy w Polsce zyskają swobodę wyboru i będą mogli sami zdecydować o odpowiadającej im formie ubezpieczenia lub oszczędzania. Wierzę w mądrość i rozsądek właścicieli mikro-, małych i średnich firm i w to, że sami najlepiej zaplanują swoją przyszłość※ – powiedział Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Proponowane zmiany dotyczyłyby wszystkich samozatrudnionych przedsiębiorców, czyli około 1,5 mln podmiotów. Z badań zrealizowanych przez Instytut IPC na zlecenie Biura Rzecznika Małych i Źrednich Przedsiębiorców wynika, że według 2/3 badanych wysokość należnych składek na ubezpieczenia społeczne jest zbyt wysoka. Nieco ponad 45% badanych przedsiębiorców zadeklarowała chęć zrezygnowania z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, gdyby istniała taka możliwość. Z kolei 43% respondentów, nawet przy istnieniu takiej możliwości, nie skorzystałoby z niej.

‾Jeżeli przyjąć, że 45% przedsiębiorców skorzystałoby z wprowadzonej dobrowolności do FUS w skali miesiąca wpłynęłoby 481 mln zł, a w skali roku 5,8 mld zł. Źrodki te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje, czy bieżącą konsumpcję. Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń z systemu powszechnego. Oznacza to, że w długim terminie wprowadzenie dobrowolności jest neutralne dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych※ - powiedział Antoni Kolek, prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

‾Liczymy na konstruktywną debatę rządu i przedsiębiorców na temat proponowanych zmian. Zniesienie ryczałtowego ZUS będzie stanowiło potężne ułatwienie dla przedsiębiorców w Polsce i wpłynie na komfort i stabilność prowadzenia działalności gospodarczej※ - podsumował Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Źródło: PAP

29.04.2019 | AKTUALNOŚCI
Pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MśP

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i średnich Przedsiębiorców. Zaproszenie do współpracy wyszło ze strony Ministra Adama Abramowicza podczas lutowej wizyty w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, kiedy był on gościem specjalnym Zarządu ZRP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowiska rzemieślniczego z całej Polski.

Zespół odniósł się do poruszanych przez rzemiosło problemów.
Jednym z przedstawionych na spotkaniu Zespołu były problemy towarzyszące likwidacji użytkowania wieczystego, w tym konsekwencje dla przedsiębiorców (zasadność podlegania przepisom o pomocy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, w tym budynkach wielorodzinnych). Jeżeli w lokalu mieszkalnym zarejestrowana jest działalność gospodarcza, to lokal zostanie znany za wykorzystywany do działalności gospodarczej i przekształcenie gruntu musi odbywać się z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej. Jeżeli okazałoby się, że pomoc publiczna wynikająca z zastosowania ulgi przekroczy limit dozwolonej pomocy de minimis (200 tys. euro), wówczas będzie zastosowana dopłata do wysokości rynkowej nieruchomości. Zdaniem ZRP przepisy te mogą być nadinterpretowane. Wykorzystywanie części lokalu mieszkalnego do prowadzenia działalności nie powoduje bowiem, że taki lokal traci cechy lokalu mieszkalnego i stanowi lokal przedsiębiorcy. Sprawa zostanie przekazana do działu prawnego biura Rzecznika MśP, który wystąpi o interpretację ogólną lub objaśnienie do odpowiedniego organu.

Na spotkaniu Rzecznik MśP zobowiązał się również do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nierealizowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe wytycznych KNF z 2015 roku w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Dodatkowo branża motoryzacyjna otrzymała zapewnienie, że w przypadku ewentualnego wznowienia prac nad projektem ustawy proponującej wprowadzenie zakazu cesji odszkodowań, Rzecznik poprze postulaty branży motoryzacyjnej.

Nowym tematem wprowadzonym do obrad były nieprawidłowości towarzyszące wypłatom dotacji z urzędów pracy dla osób bezrobotnych na utworzenie miejsca pracy w formie własnej działalności gospodarczej. środowisko przedsiębiorców nie ocenia tego dobrze, ponieważ większość założonych w ten sposób jednoosobowych działalności funkcjonuje tylko w okresie, w którym przysługuje ulgowa stawka ZUS, czyli maksymalnie do dwóch lat. Stanowi to nieuczciwą konkurencję wobec małych, rzetelnie pracujących zakładów. W niektórych przypadkach pojawiają się patologie - wsparty dotacją przedsiębiorca po zamknięciu firmy zmienia miejsce zamieszkania i stara się o pieniądze w innym urzędzie pracy lub o dotacje występuje inny członek rodziny. Nie ma nad tym kontroli, a urzędy nie są w stanie wyegzekwować zwrotu dotacji, nawet w sytuacji, gdy firma zostaje zamknięta po kilku miesiącach działalności. Wśród dotychczasowych propozycji zmiany tej sytuacji pojawił się m.in. pomysł przedłużenia obowiązkowego prowadzenia firmy do lat 5.

Jeden z postulatów branży piekarniczej - wprowadzenia zmian w oznakowaniu pieczywa - został przyjęty przez biuro Rzecznika. Przypomnijmy, że obecnie nie ma obowiązku informowania konsumentów o jakości sprzedawanego pieczywa, szczególnie tego sprzedawanego luzem. Pieczywo poddane procesowi mrożenia, pieczone z zamrożonego ciasta, zawierające dodatki chemiczne lub konserwanty nie powinno być sprzedawane jako świeże. Tymczasem w dużych supermarketach jest ono właśnie tak sprzedawane. Pragniemy, aby wzorem zmian wprowadzonych we Włoszech, wprowadzić obowiązek oznaczania pieczywa jako: świeże, czyli pieczone w wyniku ciągłego procesu (od momentu wyrobienia ciasta do sprzedaży pieczywa nie może upłynąć więcej niż 72 godziny) oraz bez konserwantów i dodatków chemicznych, oraz konserwowane lub o przedłużonej trwałości, czyli pieczywo poddane procesowi mrożenia, pieczone z zamrożonego ciasta, zawierające konserwanty i dodatki chemiczne. Wprowadzenie nowych regulacji będzie być może wymagało zmiany samej definicji pieczywa. Kolejne spotkanie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła przewidziane jest na czerwiec br.

16.04.2019 | AKTUALNOŚCI

16.04.2019 | AKTUALNOŚCI
Warsztaty konsultacyjne w ramach projektu Monitorowanie prawa gospodarczego
W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu odbyły się trzecie warsztaty konsultacyjne prowadzone w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego” przez organizacje rzemiosła realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego. W warsztatach brali udział przedstawiciele Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie – Podstarszy Cechu Jerzy Łęczycki i dyr. Beata Półtorak oraz ekspert Cechu Janusz Szcześniak.
Podczas dwudniowych warsztatów omówiono sześć aktów prawnych:
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Ustawa o rachunkowości - Sprawozdania elektroniczne.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.
Gorąco zachęcamy do komentowania opiniowanych aktów prawnych na stronie projektu https://rzemioslooprawie.zrp.pl/
16.04.2019 | AKTUALNOŚCI

Seminarium na temat nieprawidłowości w likwidacji szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC

W dniu 10-04-2019 r. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wspólnie z Ogólnopolską Komisją Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego i Polską Izbą Motoryzacji oraz Automobilklubem Polski zorganizowały w siedzibie MIRP
w Krakowie seminarium dotyczące nieprawidłowości w likwidacji szkód Komunikacyjnych OC.
Seminarium prowadził Tadeusz Dąbrowski V-ce Prezes MIRP, v-ce Przewodniczący OKRM ZRP.
W spotkaniu uczestniczył poseł Józef Lassota oraz przedstawiciele środowiska warsztatów naprawczych, rzeczoznawców, biegłych sądowych.

Jednym z głównych problemów, które zebrani omawiali jest postępowanie towarzystw ubezpieczeniowych, które nie przestrzegają zasad podanych w wytycznych KNF. Prowadzi to do występowania znacznych rozbieżności pomiędzy kalkulacjami
wykonywanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe i warsztaty naprawcze. Poważne różnice, które występują też w odszkodowaniach wypłacanych w metodzie kosztorysowej rozliczenia szkody. Odszkodowania wyliczane tą metodą są zaniżane,
często 2,5 krotnie ...więcej załącznik

04.04.2019 | AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców otwarte dla wszystkich – przedsiębiorcy skorzystają ze szkolenia prowadzonego przez ZUS – 10 kwietnia 2019 r.

Najbliższe posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku Małych i Źrednich Przedsiębiorców, będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. W agendzie przewidziano między innymi warsztat prowadzony przez ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na 10 kwietnia
2019 roku zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. To posiedzenie Rady Przedsiębiorców będzie otwarte dla wszystkich właścicieli
mikro, małych i średnich firm, którzy wcześniej zarejestrują się na stronie internetowej: https://rzecznikmsp.gov.pl/index.php/rejestracja-na-rade-przedsiebiorcow/

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z edukacyjnego szkolenia prowadzonego przez ekspertów ZUS na temat kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców. Właściciele firm dowiedzą się więcej o przysługującym im uprawnieniu kontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień
lekarskich przez pracowników. Jest to temat istotny z uwagi na wysoki poziom absencji chorobowej pracowników, finansowanej ze środków pracodawców – w 2018 roku ponieśli oni 37,5% kosztów zwolnień lekarskich. Jednocześnie tendencja jest rosnąca, ponieważ pracodawcy sfinansowali wynagrodzenia
chorobowe w kwocie o 600 milionów złotych wyższej niż w 2017 roku. W związku z tym przedsiębiorcy powinni być zainteresowani ujawnianiem przypadków nieuzasadnionej absencji, a z warsztatu prowadzonego przez ekspertów ZUS, dowiedzą się jak mogą tego skutecznie dokonać.


www.rzecznikmsp.gov.pl

26.03.2019 | AKTUALNOŚCI

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Źrednich Przedsiębiorców wśród innych 116 organizacji

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie został przyjęty w poczet Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŹP. Rada Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem Przedsiębiorców. Rada Przedsiębiorców przy
Rzeczniku Małych i Źrednich Przedsiębiorców zajmuje się m. in. wspieraniem Rzecznika MŹP w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŹP. W skład Rady wchodzą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także
organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.


www.rzecznikmsp.gov.pl

19.03.2019 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 03.04.2019 r. - szkolenie nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 03.04.2019 r. środa
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:

05.03.2019 | AKTUALNOŚCI

Bezpłatne seminarium dla biegłych sądowych z zakresu techniki samochodowej i lakiernictwaOgólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzą Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów oraz Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza na bezpłatne seminarium dla biegłych sądowych z zakresu techniki samochodowej i lakierowania pod tytułem:

„Rekomendacje i zalecenia techniczne Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych”.

Seminarium odbędzie się w dniu:28 marca 2019 o godzinie 10:00 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 w Warszawie więcej

05.03.2019 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 26.03.2019 r. - szkolenie nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 26.03.2019 r. wtorek
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:

22.02.2019 | AKTUALNOŚCI

Seminarium dla branży blacharsko-lakierniczej 6.03.2019 r. godz. 16.00


Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie wraz Komisją Motoryzacyjną Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium dla branży motoryzacyjnej w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 16.00 .
Miejsce spotkania: siedziba Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 w Warszawie, sala konferencyjna na I piętrze.

Agenda:
1. Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna – cele i podjęte działania.
2. Rekomendacje przyjęte przez OMRT, w tym dotyczące indywidualnego wyliczenia kodu ‾51※. Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT? Jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność serwisu blacharsko-lakierniczego?
3. Senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.
4. Interpelacje poselskie w sprawach likwidacji szkód komunikacyjnych.
5. Współpraca serwisów z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Należy się zarejestrować wysyłając nazwiska uczestników i nazwę firmy na adres: cech@motoryzacja.home.pl

22.02.2019 | AKTUALNOŚCI

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz gościem w Związku Rzemiosła Polskiego

W dniu 19 lutego br. gościem posiedzenia Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego był Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na spotkaniu dzielił się on swoim doświadczeniem biznesowym oraz
dotychczasowymi inicjatywami podjętymi na rzecz polskiej przedsiębiorczości.
Podkreślił, że siła środowiska małych i średnich przedsiębiorców leży we wspólnym działaniu, ponieważ tylko jedność zwiększa jego wpływ na decyzje polityków.
Powitania gościa wraz z towarzyszącym mu Danielem
Rejowskim – Dyrektorem Gabinetu Rzecznika dokonał Jan Gogolewski – Prezes Zarządu ZRP.

W trakcie spotkania poruszano najważniejsze sprawy mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie środowiska rzemieślniczego w Polsce. Były to m.in.: problemy potrzeb inwestycyjnych MŹP, obniżki podatku CIT do 9%, z
pominięciem firm osób fizycznych, problem niewaloryzowanej od lat i zbyt mało rozbudowanej skali podatkowej w PIT, a także problemy związane z oświatą zawodową – potrzeba powrotu do kwalifikacji zawodowych w niektórych zawodach,
modernizacji kształcenia zawodowego, czy w końcu sprawa najważniejsza – przygotowania do nowelizacji ustawy o rzemiośle, tak aby umożliwić udział spółek prawa handlowego w rzemieślniczym kształceniu zawodowym. W sprawie
potrzebnych środowisku rzemieślniczemu ewentualnych zmian w ustawie o rzemiośle otrzymaliśmy od Ministra Abramowicza zapowiedź wsparcia.

Bardzo ważnym tematem zreferowanym Rzecznikowi był problem projektowanego w nowej ustawie zakazu cesji wierzytelności odszkodowawczych/ i wpływu tej regulacji na sytuację w branży motoryzacyjnej.
Problem nakreślił Stanisław Syguła – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi i Członek Zarządu ZRP.
Zostaliśmy poinformowani, że zakaz cesji wierzytelności odszkodowawczych na osoby trzecie został już wcześniej negatywnie
oceniony przez Rzecznika MSP. Nie tylko ze względu na jego wpływ na sytuację przedsiębiorców, ale przede wszystkim na negatywne skutki dla konsumentów. Wyraził także nadzieję, że uda się powstrzymać zaplanowane zmiany prawne.

Sprawą, która wzbudziła wiele emocji, były elektroniczne sprawozdania finansowe, których wdrożenie w postaci elektronicznej w określonym schemacie i strukturze stało się znacznym wyzwaniem, przede wszystkim
dla organizacji cechowych.
Minister Abramowicz przyznał, że postulat Związku Rzemiosła Polskiego o wprowadzeniu zmian do ustawy o rachunkowości umożliwiający jednostkom mikro składanie elektronicznych sprawozdań finansowych na
dotychczasowych zasadach i wydłużenie obligatoryjnego składania sprawozdań elektronicznych o co najmniej 1 rok lub dłużej znajduje uzasadnienie i jest skłonny poprzeć postulaty naszego środowiska. Ustawodawca może nie wziął pod uwagę
wszystkich ograniczeń wynikających z wywiązania się z tego obowiązku. Na zakończenie Rzecznik MŹP zaprosił organizacje rzemiosła do włączenia się w działania powołanej przy Rzeczniku MŹP Rady Przedsiębiorców, zapowiedział gotowość cyklicznych spotkań z reprezentacją rzemiosła, a także zadeklarował
potrzebę powołania zespołu ds. rzemiosła w ramach Rady Przedsiębiorców.Źródło:zrp.pl

14.02.2019 | AKTUALNOŚCI

Przedstawiciele OMRT w Sejmie ‾zakaz cesji※ pierwsze czytanie projektu ustawy

13 lutego br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na której odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk 3126). Przedstawiciele Polskiej Izby
Motoryzacji, Związku Dealerów Samochodów, Związku Rzemiosła Polskiego oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, którzy reprezentują branże serwisowania pojazdów w Polsce zrzeszone w Ogólnopolskiej
Motoryzacyjnej Radzie Technicznej, przygotowały stanowisko dla Przewodniczącego Komisji, w którym podkreślają, że ustawa ta w znacznym stopniu ograniczać będzie zbiorowe interesy ubezpieczonych w zakresie
ubezpieczeń komunikacyjnych. Uczestnikiem stanowiska jest również przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Andrzej Duch. Zapraszamy do zapoznania się z
pełną treścią stanowiska: Pismo do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Na wniosek przewodniczącego posiedzenie zostało przerwane do czasu aż do projektu ustosunkuje się Rada Ministrów.

Przebieg obrad Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka można obejrzeć na stronie iTV Sejm: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#793305A9DF20D699C1258399004AD53F

28.01.2019 | AKTUALNOŚCI

REKOMENDACJA NR 5 - Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 9.01.2019 r.

NORMALIA
Definicja normaliów
Normalia to materiały służące do przeprowadzenia naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdu i umożliwiające przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody. Dodatkowo normalia umożliwiają prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie
samochodu podczas całego procesu naprawy. Do normaliów nie możemy zaliczać części lub materiałów występujących w katalogu części zamiennych producenta pojazdu.

Ryczałtowa wartość normaliów
W naprawach w których są zastosowane części zamienne, OMRT rekomenduje stosowanie ryczałtowej wartości normaliów w wysokości 2% (dwa procent) wartości części zamiennych.
OMRT rekomenduje by koszt normaliów był naliczany również w naprawach do których wykonania nie są użyte części zamienne albo ich wartość jest niższa niż wartość robocizny lakierniczej, mechanicznej i blacharskiej łącznie. W takim
przypadku ryczałtowy koszt normaliów powinien wynosić 3% (trzy procent) wartości naliczonej od wartości robocizny blacharskiej i mechanicznej wykazanych w kosztorysie.

Instrukcja techniczna wdrożenia rekomendacji
Koszt normaliów naliczany w systemie Audatex od wartości oryginalnych części zamiennych jest wprowadzany w kodzie 28 i ustawiony systemowo na 2% (dwa procent).
Koszt normaliów naliczany w systemie Audatex tylko od wartości robocizny mechanicznej i blacharskiej powinien zostać wprowadzony w kodzie 29 i wynosić 3 % (trzy procent).

Wszystkie rekomendacje OMRT oraz inne dokumenty Rady znajdą Państwo na www.omrt.org.pl.

28.01.2019 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 26.02.2019 r. - szkolenie nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 26.02.2019 r. wtorek
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:

28.01.2019 | AKTUALNOŚCI

Projekt ustawy o świadczeniu usług odszkodowawczych pomimo protestów przedsiębiorców trafił do pierwszego czytania. Stanowisko organizacji przedsiębiorców

Do pierwszego czytania został skierowany kontrowersyjny projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.
Pomimo protestów organizowanych przez środowiska polskich przedsiębiorców, w tym pikiet pod gmachem Sejmu w ostatnich dniach został skierowany Proponowane w projekcie zmiany to zamach na należne prawa i pieniądze klientów
ubezpieczających swoje samochody.
Ustawa ta ma uregulować zasady działania kancelarii odszkodowawczych reprezentujących klientów w zakresie szkód osobowych spowodowanych wypadkami, w tym głównie komunikacyjnymi. Wszystko wskazuje więc na to, że niejako ‾przy
okazji※ ustawy o kancelariach odszkodowawczych lobby ubezpieczeniowe, chce w pełni ubezwłasnowolnić klientów rozliczających szkody komunikacyjne metodą serwisową i nie dawać im prawa scedowania sporów o wysokość ubezpieczenia na
profesjonalne służby prawne warsztatów naprawczych. Jakie będą tego konsekwencje? Gigantyczne. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że klient będzie wynajmował prawnika, żeby dochodzić 200 złotych niedopłaty? Albo w jaki sposób serwisy będą
dochodzić teraz niedopłat z ubezpieczenia? Będą musiały domagać się ich od klienta w sądach?
Przedstawiciele branży motoryzacyjnej zrzeszeni w Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Radzie Technicznej w skład której wchodzą Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów i Związek Rzemiosła
Polskiego, przekazali 22.01.2019 r. ponownie do klubów poselskich i członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka propozycje zmian w projekcie ustawy i wyrażają nadzieję, że zapisy godzące w interesy ubezpieczonych i polskich
przedsiębiorców, nie są celowe, a wynikają jedynie z błędów legislacyjnych i w procesie prac sejmowych uda się je poprawić. Bo jeśli nie, to towarzystwa ubezpieczeniowe zarobią dodatkowe kilkanaście, a może i kilkadziesiąt milionów złotych
rocznie, ale konsekwencje dla klientów będą naprawdę opłakane.
Treść stanowiska Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej i propozycje zmian w projekcie ustawy, w załączeniu ….

10.01.2019 | AKTUALNOŚCI

Głos Warszawiaków: Jak towarzystwa ubezpieczeniowe dbają o życie na drogach i o bezpieczeństwo ekonomiczne Polski

Andrzej Rogiński 20.12.2018 r.

Celem towarzystwa ubezpieczeniowego jest ochrona. Za porządnie wykonaną pracę należy się adekwatna zapłata. Zysk jest nagrodą za pracę dla wielu ubezpieczonych, ale nie jej celem.
Ubezpieczenia komunikacyjne OC są obowiązkowe. W ten sposób Państwo dba o obywateli, a jednocześnie zapewnia towarzystwom możliwość zysku.
Szkody rozliczają towarzystwa ubezpieczeniowe. Kierowca zawiera umowę ubezpieczenia z wybranym przez siebie towarzystwem. Na tym kończy się jego wolność. Ubezpieczyciel jednostronnie ustala warunki umowy, w tym wysokość składki.
Narzuca sposób rozliczenia szkody. Nadzór nad działalnością ubezpieczycieli sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Ile kosztuje życie ludzkie?

Życie ludzkie jest bezcenne. Ale ma też wartość ekonomiczną dla rodziny, a także dla społeczeństwa zorganizowanego w państwo.
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest międzyresortowym organem doradczym i pomocniczym Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sekretariat KRBRD, działający przy ministrze właściwym ds.
infrastruktury, zlecił Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów badanie gotowości udziału społeczeństwa w czynnym kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie wyceny kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w
Polsce na koniec 2014 roku wraz z korelacją z wynikami badania ‾Willingness to pay※ (WTP). Jak na razie jest to jedyne tego typu badanie. W dokumencie tym podano, że w 2014 r. koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na
poziomie 48,6 mld złotych, w tym: koszty wypadków drogowych wyniosły 34,8 mld zł, a koszty kolizji drogowych 13,8 mld zł. Łączne koszty wypadków i kolizji drogowych w 2014 roku w Polsce stanowiły 2,81 % PKB 2014 kraju.
Koszty jednostkowe wypadków i kolizji drogowych w 2014 roku wyniosły: ofiary śmiertelnej – 1,91 mln zł, ofiary ciężko rannej – 2,29 mln zł, ofiary lekko rannej – 27,10 tys. zł; koszt jednostkowy
wypadku drogowego – 994 tys. zł; koszt jednostkowy kolizji drogowej – 39,72 tys. zł. ………/więcej zał./

Źródło: http://poludnie.com.pl/
Link: http://poludnie.com.pl/2019/01/03/jak-towarzystwa-ubezpieczeniowe-dbaja-o-zycie-na-drogach-i-o-bezpieczenstwo-ekonomiczne-polski/

04.01.2019 | AKTUALNOŚCI
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 25 grudnia 2018 roku zmarł nasz drogi Kolega
śp. Józef Temporowski
inżynier, mistrz mechaniki pojazdowej, długoletni wiceprezes
Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie oraz Przewodniczący
Komisji Egzaminacyjnej Mechaniki Poj. MIRiP.
Znakomity w swej dziedzinie fachowiec, który pasję i zamiłowanie
do zawodu zaszczepiał młodym adeptom nauki zawodu w rzemiośle.


Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia
Starszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych
wraz z Zarządem, członkami i pracownikami Cechu


20.12.2018 | AKTUALNOŚCI


20.12.2018 | AKTUALNOŚCI

Spotkanie Wigilijne branży motoryzacyjnej

Uroczyście, świątecznie, z tradycyjnym śpiewaniem kolęd –14 grudnia br. odbyło się Spotkanie Wigilijne, które zorganizował Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie dla członków organizacji. Spotkanie to zaszczycili swą obecnością rzemieślnicy naszej organizacji, honorowi członkowie oraz Przewodniczący OKRMot ZRP Andrzej Duch.12.12.2018 | AKTUALNOĹšCI

XIII Dyskusyjne Forum Ubezpiecze� Komunikacyjnych 11-12.12.2018 r.

Dążymy do wyeliminowania szarej strefy i wierzymy, że jeszcze będzie normalnie – powiedział prezes PIM Roman Kantorski otwierając XIII Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Walka z patologiami i bezkompromisowość w dążeniu do uczciwości przewijały się od pierwszych wystąpień. Wieczorem ogłoszono wyniki dwóch prestiżowych konkursów: Złotej Lakierni dla najlepszego warsztatu oraz Złotego Zderzaka dla najlepszego towarzystwa ubezpieczeniowego. Rywalizacja jak zwykle była zacięta, trwała do samego końca i znamy już jej wyniki. Konkurs „Złoty Zderzak” dla najlepszego towarzystwa ubezpieczeniowego (w ocenie właścicieli warsztatów samochodowych) zdobyła po raz kolejny ERGO Hestia. „Złota Lakiernia” czyli konkurs dla najlepszego warsztatu wygrali: w kategorii warsztatów autoryzowanych Auto Special oraz nieautoryzowanych Auto Miras. http://forumubezpieczen.com/.29.11.2018 | AKTUALNOŚCI

OMRT przeciwko zmianom w usługach w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, złożony jako inicjatywa ustawodawcza Senatu. Cztery organizacje reprezentujące branżę serwisowania pojazdów w Polsce zrzeszone w Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Radzie Technicznej wystosowały do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP Andrzeja Szlachty pismo ze stanowiskiem w sprawie zaproponowanych zmian.

Proponowana ustawa w znacznym stopniu ograniczać będzie zbiorowe interesy ubezpieczonych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Pierwotnym założeniem tego procedowanego od połowy roku projektu było uregulowanie działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych, między innymi poprzez ograniczenie ich promocji w obiektach służby zdrowia. W ostatniej chwili przed podjęciem uchwały o skierowaniu ustawy do Sejmu, na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu z nieznanych przyczyn, w projekcie ustawy całkowicie zmieniony został zapis art. 9 który otrzymał brzmienie Nie można przenieść wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę lub osobę trzecią.

Zawarcie w tym przepisie sformułowania ‾lub osobę trzecią※ oznacza pełny zakaz cesji jakiejkolwiek wierzytelności przez ubezpieczonych. I dotyczy on także możliwości cesji takich wierzytelności na warsztaty likwidujące szkody komunikacyjne bezgotówkową metodą serwisową. Efektem takiego zapisu będzie praktyczne pozbawienie takich klientów należnych im praw w dochodzeniu swoich roszczeń wobec zakładów ubezpieczeniowych. Do tej pory obroną praw klientów w zakresie powszechnej praktyki zaniżania wartości odszkodowania zajmowały się serwisy naprawcze, wykonujące usługę naprawy pojazdu dla klienta, przyjmując na siebie cesję roszczeń klienta. Po wprowadzeniu opisanej wyżej zmiany prawa, klient nie będzie już mógł przenieść swojej wierzytelności i będzie musiał samodzielnie toczyć spory sądowe z ubezpieczycielem o ewentualne zaniżenie odszkodowania.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem OMRT.

29.11.2018 | AKTUALNOŚCI

Pracodawcy apelują do Prezydenta RP o przywrócenie rangi dialogu społecznego

W dniu 28 listopada przedstawiciele reprezentacyjnych organizacji pracodawców - Business Center Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP oraz Związku Rzemiosła Polskiego - zwrócili się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o podjęcie konkretnych kroków w celu przywrócenia odpowiedniej rangi i efektywności dialogowi społecznemu.

Jak zauważają pracodawcy, Rada Dialogu Społecznego nie spełnia większości pokładanych w niej oczekiwań. Mimo zmian systemowych: powoływania ministrów konstytucyjnych do składu Rady, większościowego głosowania stronami, obowiązku konsultowania z Radą aktów prawnych, strategii i dokumentów rządowych, rotacyjnego przewodniczenia pracom Rady i wielu innych

uzgodnionych i przyjętych w ustawie rozwiązań, w praktyce oddziaływanie RDS jest znikome. Wielu uczestników dialogu społecznego po stronie rządowej traktuje go jako rzadko respektowany uciążliwy obowiązek ustawowy, a nie realne narzędzie wypracowania porozumień w kluczowych sprawach. Trójstronność Rady powinna przejawiać się w trójstronności stanowisk i uchwał.

Tymczasem dominują stanowiska dwustronne pracodawców i pracobiorców, bez udziału strony rządowej. Nieliczne podjęte uchwały trójstronne dotyczą spraw organizacyjnych i proceduralnych.

Dialog społeczny jest pragmatycznym narzędziem działania dla dobra całego społeczeństwa. Trwanie obecnego stanu rzeczy będzie miało bardzo negatywne i trudne do przewidzenia skutki dla pokoju społecznego i rozwoju Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem listu

24.10.2018 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 22.11.2018 r. - szkolenie nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 22.11.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:

24.10.2018 | AKTUALNOŚCI

Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Polska Izba Motoryzacji od 1 września 2018 roku realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projekt pn. Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

CEL PROJEKTU

Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych w branży motoryzacyjnej: diagnostyka i mechanika pojazdowa oraz blacharstwo i lakiernictwo samochodowe.

Więcej

24.09.2018 | AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna – strona internetowa

Została uruchomiona strona internetowa OMRT.

Na stronie znajdą Państwo przede wszystkim treść rekomendacji i komunikatów Rady: www.omrt.org.pl

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzi Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Rzemiosła Polskiego i Związek Dealerów Samochodów.

21.09.2018 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 16.10.2018 r. - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 16.10.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:

05.09.2018 | AKTUALNOŚCI

Bezpłatne seminarium: Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT? I jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego?

12 czerwca Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzi Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Rzemiosła Polskiego i Związek Dealerów Samochodów przyjęła pierwsze cztery rekomendacje techniczne dotyczące zasad napraw blacharsko lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych. Serwisy blacharsko-lakiernicze powoli rozpoczynają wdrażanie tych rekomendacji w swojej pracy i kalkulacjach szkód. Zgodnie z przewidywaniami, działania te napotykają jednak na opór ze strony większości towarzystw ubezpieczeniowych. Ale trzeba cierpliwie robić swoje. Krok po kroku. Miesiąc po miesiącu. Dlatego ….

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna zaprasza na seminarium:

Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT? I jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego?

Program seminarium

1. Technologiczne i organizacyjne podstawy rekomendacji OMRT
2. Jak zastosować rekomendacji OMRT w programach kalkulacyjnych – porady praktyczne
3. My już wdrażamy – case study serwisu, który stosuje już w kosztorysach rekomendacje OMRT
4. Indywidualny wskaźnik odchylenia tzw. kodu 51 dla każdego serwisu. Jak to zrobić? –
5. Jak obronić zastosowanie rekomendacji OMRT i indywidualnego kodu 51 w kosztorysach – droga prawna .
6. Dyskusja z udziałem członków OMRT, towarzystw ubezpieczeniowych i uczestników seminarium

REKOMENDACJE OMRT

Seminarium odbędzie się w dniu 27 września w godz. 11.00 – 15.00, w Warszawie, ul. Miodowa 14 (siedziba Związku Rzemiosła Polskiego), w Sala im. Kilińskiego

Udział w seminarium jest bezpłatny. Należy się jedynie zarejestrować wysyłając nazwiska uczestników i nazwę firmy na adres: cech@motoryzacja.home.pl lub biuro@pim.pl

________________________________________________________________________________
Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna. Do reaktywacji, po kilkunastu latach przerwy w działaniu, Ogólnopolskiej Rady Technicznej (obecnie Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej.) doszło we wrześniu 2017 roku. Inicjatorami reaktywacji Rady były: Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów i Związek Rzemiosła Polskiego.. Głównym zadaniem Rady jest wypracowanie zasad i merytoryczna kontrola nad systemami i wskaźnikami do wyceny szkód komunikacyjnych, tak aby polski rynek likwidacji szkód był w stanie zachować standardy techniczne napraw oraz realne i zgodne z rzeczywistością zasady wyceny kosztów przy likwidacji szkód komunikacyjnych.03.09.2018 | AKTUALNOŚCI

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie wysokości wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2019 r.

W nawiązaniu do pisma z 21 sierpnia 2018 r. skierowanego do Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2019 roku, Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny kolejnemu podniesieniu płacy minimalnej.

Link do stanowiska


Premier Mateusz Morawiecki gościem Wielkopolskiego Rzemiosła

27 lipca 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Pan Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami środowiska rzemieślniczego z regionu Wielkopolski. W spotkaniu wzięli także udział wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, posłowie - miedzy innymi Tadeusz Dziuba i Joanna Lichocka, europoseł Ryszard Czarnecki.

Szef rządu wyraził nadzieje związane z ustanowioną niedawno Konstytucją dla Biznesu. Zapowiedział także zmiany, które mają obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku . Podatek CIT obniżony zostanie z 15 do 9 % i zmienione zostaną zasady wyliczania obowiązkowej składki ZUS, która będzie odtąd naliczana proporcjonalnie do wysokości obrotów.

Premiera zaniepokoił fakt, że głos polskich przedsiębiorców nie jest wystarczająco silny w Brukseli, w Europie i na świecie. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje w fakcie, iż przedsiębiorcy zrzeszają się w zbyt wielu stowarzyszeniach.

W dalszej części spotkania Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Pan Jerzy Bartnik przypomniał, że środowisko rzemieślnicze niepokoją plany dotyczące oświaty zawodowej. Prezes podkreślał, że rzemiosło rozumie potrzebę zmian, ale nie mogą one być rewolucyjne i zaburzać sprawdzonego system egzaminowania przez izby rzemieślnicze.

Problemy nurtujące środowisko rzemiosła wielkopolskiego zostały zawarte w pisemnym stanowisku, które zostało przekazane na ręce Premiera.

Stanowsiko WIR przekazane premierowi

Relacja ze spotkania

03.08.2018 | AKTUALNOŚCI

Wystąpienie Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego do Premiera Mateusza Morawieckiego

‾…Od wielu lat przedstawiciele branży motoryzacyjnej wnoszą o wprowadzenie przepisów obligujących ubezpieczycieli do dokonywania likwidacji szkód komunikacyjnych wyłącznie w oparciu o faktury VAT, wystawiane przez wykonawców naprawy pojazdów. Uważają, że tylko udokumentowanie naprawy fakturą VAT powinno być podstawą wypłaty odszkodowania.

Przedsiębiorcy reprezentujący branżę napraw motoryzacyjnych sygnalizują, że Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wprowadzone do stosowania z dniem 1 kwietnia 2015 r., w żadnym stopniu nie ograniczyły szarej strefy w wykonawstwie napraw powypadkowych oraz nie przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a wręcz przeciwnie odnotowywana jest większa liczba wypadków drogowych. Coraz częściej statystyki policji podają, że przyczyną zdarzeń komunikacyjnych był zły stan techniczny pojazdu, nieprawidłowo zamontowane części zamienne, naprawa niezgodna z technologią, złej jakości części, a także pochodzące z rynku wtórnego części użyte do naprawy pojazdów w szarej strefie…

wystąpienie Premier Morawiecki

24.07.2018 | AKTUALNOŚCI

Interpelacja poselska do Pani Minister Finansów w sprawie odbudowania zaufania do instytucji działających na rynku ubezpieczeń

Do Pani Minister Finansów w dniu 11 lipca 2018 roku, wpłynęła interpelacja (nr 23847) w sprawie odbudowania zaufania do instytucji działających na rynku ubezpieczeń. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Krzysztof Maciejewski.

TREŚĆ INTERPELACJI (nr 23847):

Szanowna Pani Minister!

W obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych, sytuacja w dalszym ciągu jest wysoce niezadowalająca, o czym sygnalizują nasi wyborcy.

Z informacji jakie do nas napływają wynika, że w dalszym ciągu wyliczane wysokości kosztów napraw uszkodzonych pojazdów znacznie odbiegają od niezbędnych do prawidłowej naprawy pojazdu, czyli zgodnej z technologią producenta.

Naszym zdaniem, należałoby ograniczyć nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń. Ograniczenie tych nieprawidłowości mogłoby spowodować wdrożenie w życie opracowanych przez KNF w tym zakresie zaleceń wynikających z dokumentu ‾Wytyczne dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych w dniu 16 grudnia 2014 r.※. Według licznych zapewnień KNF, to na dzień 31 marca 2015 r. wyznaczono termin ich wdrożenia (zaimplementowania). Należy zatem rozumieć, że od 1 kwietnia 2015 r. ‾wytyczne※ winny być stosowane.

Od dnia wdrożenia ‾wytycznych※ do dzisiaj upłynęło ponad 3 lata, a poszkodowani sygnalizują nie tylko brak efektów poprawy w likwidacji szkód a wręcz jej pogorszenie.

Jedna z wypowiedzi przedstawiciela Polskiej Izby Ubezpieczeń /Puls Biznesu, 26.04.2018 r./ potwierdza dokładnie tę sytuację. Otóż w 2015 roku spraw o odszkodowania trafiających do wydziałów sądów cywilnych było 46,7 tys. natomiast w 2016 było 61,8 tys. To jest wzrost o ponad 30%.

Potwierdzeniem opisywanego stanu są liczne wyroki sądów a na dowód przytaczamy wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt II CNP 43//17.

Rzeczywiste i powszechne wdrożenie ‾wytycznych※ doprowadziłoby do stopniowego likwidowania niezadowolenia poszkodowanych, odciążenia sądów i poprawiło stan techniczny pojazdów po naprawie.

Niedopuszczalnym, naszym zdaniem, jest aby w naszym kraju, który jest poważnym członkiem Unii Europejskiej, poszkodowany był zmuszony dochodzić należnego mu odszkodowania na drodze sądowej.

Pani Minister!

Jakie działania podejmie Pani dla zlikwidowania patologicznej sytuacji, która istnieje obecnie? Podjęte przez Panią działania powinny, naszym zdaniem, mieć na względzie odbudowę zaufania do instytucji działających na rynku ubezpieczeń, który jest ważnym składnikiem rynku finansowego w kraju.

Z poważaniem

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=15244E04

Interpelacja jest jednym z efektów działań Polskiej Izby Motoryzacji/Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych jest członkiem PIM/, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

16.07.2018 | AKTUALNOŚCI

Seminarium: ‾Techniczne i organizacyjne możliwości stosowania w Polsce modelu indywidualnych odchyleń indeksu 100 koszyka materiałów lakierniczych AZT※

27 czerwca (środa) w Warszawie miało miejsce spotkanie (w formie seminarium) przedstawicieli środowisk: serwisów blacharsko – lakierniczych, rzeczoznawców, towarzystw ubezpieczeniowych, importerów i dystrybutorów lakierów, firm z narzędziami kalkulacyjnymi, etc. z firmą Allianz Zentrum für Technik Gmbh (AZT).

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy trzech organizacji branżowych: Polskiej Izby Motoryzacji, Związku Dealerów Samochodów oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Obecna była przedstawicielka Rzecznika Finansowego. Zabrakło jednak Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), do których zaproszenia zostały rozesłane. PIU odmówiła jednak udziału w seminarium, natomiast ze strony UOKiK odpowiedzi nie otrzymaliśmy. W seminarium udział wzięło ponad 50 osób.

Z prezentacjami wystąpili:
Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji, który usystematyzował prawie dwuletnie działania Izby w obszarze korespondencji, spotkań z AZT i innymi graczami rynku, w tym urzędami (m.in. UOKiK).Wiecej zał.

10.07.2018 | AKTUALNOŚCI

Komunikat nr 1 - Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej

12 czerwca Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzi Polska Izba Motoryzacji, Związek Rzemiosła Polskiego /Cech uczestniczy w pracach obu organizacji/, Związek Dealerów Samochodów i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, przyjęła pierwsze cztery rekomendacje techniczne dotyczące zasad napraw blacharsko lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych.

REKOMENDACJE OMRT – komunikat nr 1

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zwraca się do wszystkich członków i zainteresowanych serwisów i dealerów o rozpowszechnianie tego dokumentu oraz rekomenduje jego stosowanie w codziennych procesach napraw i rozliczania szkód komunikacyjnych.

Do reaktywacji, po kilkunastu latach przerwy w działaniu, Ogólnopolskiej Rady Technicznej (obecnie Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej.) doszło we wrześniu 2017 roku. Inicjatorami reaktywacji Rady były: Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów i Związek Rzemiosła Polskiego. Głównym zadaniem Rady jest wypracowanie zasad i merytoryczna kontrola nad systemami i wskaźnikami do wyceny szkód komunikacyjnych, tak aby polski rynek likwidacji szkód był w stanie zachować standardy techniczne napraw oraz realne i zgodne z rzeczywistością zasady wyceny kosztów przy likwidacji szkód komunikacyjnych.

25.06.2018 | AKTUALNOŚCI

Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego dot. egzaminu czeladniczego

Przedstawiamy Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego, w sprawie egzaminu czeladniczego, jako integralnej części przygotowania zawodowego w rzemiośle, którego głównym adresatem jest Premier Mateusz Morawiecki.

Dokument jest formą sprzeciwu i wyrażenia zaniepokojenia środowiska rzemiosła próbą rozbicia egzaminu czeladniczego na dwóch organizatorów: Izby Rzemieślnicze i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE). W opinii Kongresu forsowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zmiana polegająca na oddaniu części egzaminu czeladniczego do realizacji przez OKE stworzy precedens, który w przyszłości doprowadzi do wypaczenia lub wręcz likwidacji egzaminów czeladniczych. Rzemiosło przestrzega przed nieodwracalnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi tak mocno kontrowersyjnych rozwiązań.

Kongres opowiada sie za: Wycofaniem z pomysłu nadania OKE statusu współorganizatora egzaminu czeladniczego; Pozostawieniem egzaminu w całości w gestii komisji egzaminacyjnych powoływanych przez izby rzemieślnicze; Wprowadzeniem obowiązkowego udziału w składach komisji rzemieślniczych egzaminatora OKE, jako przedstawiciela jednostek egzaminacyjnych nadzorowanych przez resort edukacji; Powierzeniem komisjom egzaminacyjnym w rzemiośle przeprowadzania w formule on-line części pisemnej etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego; Usprawnieniem Systemu Informacji Oświatowej.

Kongres Rzemiosła Polskiego zwraca się do polityków, rządu i8 samorządu terytorialnego, do działaczy społecznych, instytucji rynku pracy i innych interesariuszy z apelem o racjonalne i pragmatyczne podejście do zmian w kształceniu zawodowym na etapie: projektowania, konsultowania i wdrażania nowych rozwiązań.

Stanowisko Kongresu w sprawie egzaminu czeladniczego

25.06.2018 | AKTUALNOŚCI

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

W dniu 14 czerwca br. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w 70 roku funkcjonowania organizacji.

Dokonano podsumowania pracy Zarządu za kolejny rok działalności. W zebraniu uczestniczył Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Edward Połaski i Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski.

Walne Zgromadzenie członków nadało tytuł Honorowego Członka Cechu zasłużonemu kol. ANTONIEMU JANUSZEWSKIEMU za osobiste zaangażowanie w działalność Cechu. Walne Zgromadzenie przyjęło m.in. sprawozdanie Zarządu za rok 2017,
w tym jego część finansową i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium za rok ubiegły. Walne Zgromadzenie przyjęło także kierunki i plan działań Cechu na kolejny rok08.06.2018 | AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Zaproszenie
Zarząd Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza Członków na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 I termin, II termin o godz. 18.00 w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Smocza 27.

Porządek obrad

08.06.2018 | AKTUALNOŚCI

Związek Rzemiosła Polskiego: Egzaminy w rzemiośle zagrożone.

5 czerwca w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się trzecia tura rozmów przedstawicieli środowiska rzemiosła z kierownictwem resortu na temat zmian w systemie kształcenia zawodowego, a szczególnie w kontekście przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Co prawda projekt ustawy jeszcze nie ujrzał światła dzienniego, jednak sygnały o zamierzeniach resortu edukacji właśnie w zakresie dotyczącym egzaminowania wywołały żywą reakcję środowiska rzemiosła. Największy niepokój budzi pomysł podziału egzaminu czeladniczego dla uczniów szkół zawodowych (w tym także rzemieślniczych) na dwóch organizatorów: Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) i Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych, oraz uzależnienie wypłaty pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia, od zdania przez absolwenta egzaminu teoretycznego w OKE.

W opinii środowiska rzemiosła to dość zaskakujące rozwiązanie, nie znajdujące odzwierciedlenia w innych systemach potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Niestety, po raz kolejny uczestnikom rozmów ze strony rzemiosła nie udało sie uzyskać odpowiedzi na pytanie po co i komu ma służyć ta zmiana?

Egzaminy czeladnicze przeprowadzane w całości przez komisje egzaminacyjne powoływane w izbach rzemieślniczych bazują na sprawdzonych, solidnych podstawach organizacyjnych. Rzemiosło zawsze, pomimo różnych zawirowań w szkolnictwie zawodowym, będących nierzadko efektem nieprzemyślanych reform, kształciło dualnie, nie dopuściło do zaprzepaszczenia nauczania zawodu. I pomimo tak dużego zaangażowania w segment oświaty zawodowej rzemiosło wciąż musi upominać się o właściwe miejsce i rolę swoich organizacji w życiu społecznym, gospodarczym i stanowionego prawa.

Podział egzaminu na dwóch organizatorów, a w dalszej perspektywie może całkowite „przejęcie” uczniów rzemiosła przez OKE, zaburzy charakter szkoły rzemieślniczej i jej oferty do uczniów oraz rodziców. Trudno racjonalnie wytłumaczyć dlaczego szkoła zarządzana w strukturach rzemiosła ma prowadzić do uzyskania kwalifikacji innych niż świadectwo czeladnicze. Charakterystyką rzemieślniczych szkół zawodowych jest nauka teoretyczna w szkole, praktyczna w procesie pracy kończąca się egzaminem czeladniczym, przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Te trzy elementy tworzą nierozerwalną całość.

Autorzy, projektowane zmiany tłumaczą m.in. brakiem informacji o egzaminach czeladniczych i mistrzowskich. Argument zaskakuje, tym bardziej, że raporty w tym zakresie są co roku przygotowywane i upubliczniane przez ZRP a w regionach przez izby rzemieślnicze. Problem tkwi w tym, że od blisko sześciu lat System Informacji Oświatowej (tzw. nowy) nie pozwala izbom rzemieślniczym na wprowadzanie do systemu informacji nt. egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Dlaczego? Na to pytanie też nie udało się uzyskać odpowiedzi.

Rzemiosło od lat dopomina się usprawnienia funkcjonalności SIO, co pozwoli na pełną transparentność danych o egzaminach, do których przystępują uczniowie zasadniczych szkół zawodowych / szkół branżowych I stopnia. Z ostatnich zapowiedzi resortu wynika, że w IV kwartale ta kwestia zostanie uregulowana. Dla organizacji rzemieślniczych to ważna deklaracja, ponieważ funkcjonalność SIO ma fundamentalne znaczenia dla rzetelności obrazu nt. liczby osób, które faktycznie zdały czeladniczy egzamin w rzemiośle i egzamin potwierdzający kwalifikacje w OKE. Wprowadzenie do SIO danych pokaże, że oficjalny wskaźnik przystępowalności do egzaminów czeladniczych absolwentów rzemieślniczej nauki zawodu wynosi ok. 95%, co zdecydowanie zmieni obraz kształcenia zawodowego na korzyść rzemiosła. Brak w SIO danych liczbowych z rzemiosła zafałszowuje oficjalne statystyki przez nieujmowanie w nich grupy około 30 tysięcy osób, które w danym roku przystąpiły do egzaminu.

Rzemiosło jest otwarte na zmiany, środowisko przedstawiło resortowi propozycje, które z założenia mają wprowadzać modyfikacje jakościowe a nie rozwiązywać jedynie doraźne problemy określonych instytucji. Już dziś widocznym wsadem merytorycznym Związku Rzemiosła Polskiego w podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i egzaminowania są prace prowadzone nad tworzeniem banku zadań egzaminacyjnych oraz egzaminu on-line dla czeladników i mistrzów, w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowa Jakość egzaminów w rzemiośle”.

W rozmowach ze strony Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli: Jan Gogolewski - Prezes, Jan Klimek- z-ca Prezesa ZRP, Edyta Doboszyńska - Dyrektor Generalny ZRP, Jolanta Kosakowska - dyr. Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Dariusz Gobis - dyr. Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, Magdalena Zabłocka dyr. Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Piotr Krzyżaniak – dyr. Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Maryla Barczak-Ostojska - ekspert Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczo w Katowicach, Elżbieta Kosacka - dyr. Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie (od 1 09.2018 organem prowadzącym szkołę jest Małopolska Izba Rzemieślnicza w Krakowie). Gospodarzem spotkania była sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek.

Stanowisko rzemiosła dot. zmian w organizacji egzaminu czeladniczego
Pismo do premiera
Lista do minister MEN
Pismo przewodnie do sieci org. rzemiosła

24.04.2018 | AKTUALNOŚCI

Interpelacja (nr 21317) w sprawie ograniczenia zaniżania odszkodowań za szkody komunikacyjne

Interpelacja jest jednym z działań organizacji motoryzacyjnych, których celem jest unormowanie zasad funkcjonujących na rynku likwidacji szkód komunikacyjnych. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Krzysztof Maciejewski.

„ Szanowna Pani Minister!

Podczas mojej terenowej pracy poselskiej otrzymuję wiele sygnałów niezadowolenia z tytułu nierzetelnej obsługi szkód komunikacyjnych. Najczęściej dotyczy to zaniżonego odszkodowania.

Wskazanym byłoby, moim zdaniem, rozważenie możliwości zmiany przepisów, które pozwoliłyby na zmniejszenie liczby pozwów sądowych w zakresie dotychczas zaniżanych odszkodowań oraz skrócenie czasu likwidacji szkody a przez to zmniejszenie kosztów sądowych, które podnoszą średni czas likwidacji szkody komunikacyjnej.

Zapoznając się z tym zagadnieniem stwierdziłem, że zakłady ubezpieczeń powszechnie stosują różne sposoby, aby wyliczyć odszkodowanie w możliwie najniższej wysokości i nie biorą pod uwagę faktu, że za wypłacone odszkodowanie nie można w sposób rzetelny, tj. zgodny z technologią naprawy producenta pojazdu, naprawić uszkodzony pojazd.

W trybie odwołania od ustalonego odszkodowania wiele spraw trafia do sądów.

Z posiadanych informacji wynika, że spraw sądowych przybywa i rosną koszty zakładów ubezpieczeń z tytułu niekorzystnych dla nich orzeczeń sądów.

Z danych zawartych w opracowaniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce (Warszawa, listopad 2016 r.) wynika, że koszty sądowe dla danych z roku 2015 oszacowano na poziomie przekraczającym 480 milionów zł i jest to ponad dwukrotnie więcej aniżeli w roku 2014, w którym koszty te wynosiły ok. 233,5 miliona zł.

Koszty sądowe ponoszone przez zakłady ubezpieczeń podnoszą średni koszt likwidacji szkody komunikacyjnej..(…)”. Pełna treść w załączniku.

Interpelacja nr. 21317

18.04.2018 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 07.06.2018 r. – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 07.06.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
29.03.2018 | AKTUALNOŚCI

02.03.2018 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 11.04.2018 r. - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 11.04.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:

02.03.2018 | AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna

W dniu 21 lutego 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie OMRT. Powołano 11-osobowy Zespół Techniczny OMRT w tym w składzie, którego z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego weszły następujące osoby: Andrzej Domagała (ZRP), Józef Starczała (ZRP), Jerzy Łęczycki (ZRP/Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie) oraz Polskiej Izby Motoryzacji Wojciech Tupajka (PIM), Andrzej Walewski (PIM), Marcin Kozyra (PIM). Zadaniem Zespołu Technicznego będzie opracowanie rekomendacji technicznych w tematach:
 1. Geometria kół
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki sprawdzenia i regulacji geometrii przy każdorazowym uszkodzeniu opony lub felgi niezależnie od rodzaju uszkodzenia, zwłaszcza jeśli uszkodzenie powstało dynamicznie.
  - zakres i warunki powtarzania czynności wykonywania geometrii podczas poszczególnych wymian elementów zawieszenia.
 2. Normalia.
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki uznawania poszczególnych elementów napraw jako normaliów lub jako części zamiennych
  - zakres i warunki uznawania jako normaliów produktów skrawających, tnących, szlifujących, maskujących i zabezpieczających
 3. Mycie i przygotowanie samochodów do wydania.
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki mycia pojazdów przed i po naprawie lakierniczej
  - zakres i warunki przygotowania samochodu do wydania w tym mycia samochodu, polerowania oraz jazdy próbnej po naprawie wymagającej sprawdzenia właściwości trakcyjnych samochodu.
 4. Obsługa merytoryczna oraz techniczna szkód
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki obsługi informatycznej i dokumentacyjnej szkód w tym w szczególności obsługi platformy Audanet, wykonywania kosztorysów
 5. Montaż i pasowanie części zamiennych w jakości innej niż OS oraz Q
  W rekomendacji należy uregulować:
  - konieczność poniesienia większych nakładów czasu na wymianę oraz pasowanie elementów
 6. Cieniowanie elementów przyległych po naprawieniu
  W rekomendacji należy uregulować:
  -Sposób i techniki cieniowania
Rekomendacje będą gotowe do końca czerwca 2018. Następnie rolą OMRT będzie wdrożenie przygotowanych rekomendacji w życie przy rozliczaniu napraw szkód komunikacyjnych i kalkulacjach napraw powypadkowych.
Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna (OMRT) została powołana w październiku 2017 roku przez cztery organizacje motoryzacyjne: Polska Izbę Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów i Związek Rzemiosła Polskiego i niezależni rzeczoznawcy. Celem Rady jest stworzenie płaszczyzny stałego nadzoru nad realizacją standardów, norm technologicznych i materiałowych w procesach napraw blacharsko-lakierniczych oraz systemach kalkulacji i likwidacji szkód, a także rozwiązywanie problemów i usuwanie wątpliwości związanych z realizacją standardów, norm technologicznych i materiałowych w procesach napraw blacharsko-lakierniczych oraz systemach kalkulacji i likwidacji szkód.

16.02.2018 | AKTUALNOŚCI

Jak przygotować się do RODO?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało dl małych i średnich przedsiębiorców prosty i przyjazny przewodnik po RODO. Poradnik pomoże sprawnie poruszać się po meandrach nowego prawa ochrony danych osobowych, które będzie obowiązywać już od 25 maja 2018 roku.

Dowiecie się z niego
 1. jakie obowiązki będą mieli przedsiębiorcy,
 2. co zmieni się w sposobie ochrony danych osobowych,
 3. jak przygotować firmę do stosowania nowych przepisów
Atutem przewodnika przygotowanego są krótkie podrozdziały, podsumowująca sekcja pytań oraz wiele praktycznych przykładów mówiących o tym, jak w praktyce dostosować firmę do nowych przepisów.

Poniżej link do poradnik:
Poradnik RODO

Źródło: www.mpit.gov.pl

15.02.2018 | AKTUALNOŚCI

Interpelacje poselskie do Ministra Finansów:

1. Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód Komunikacyjnych. 29 grudnia 2017 r., do ministra finansów wpłynęła interpelacja (nr. 18371) w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski.
W interpelacji posłowie wskazują m.in. na fakt, że zasady likwidacji szkód komunikacyjnych podane w wytycznych KNF nie mają mocy nakazu, a jedynie są wskazaniami (wytyczne/zalecenia) i nie są wdrażane przez zakłady ubezpieczeń. Dodatkowo zwracają uwagę na samowolne praktyki stosowane przez firmy ubezpieczeniowe.
Interpelacja jest jednym z efektów działań organizacji motoryzacyjnych , której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód Komunikacyjnych.
Pełna treść interpelacji 18371 w zał.
Odpowiedź na interpelację 18731


2. Interpelacja w sprawie umożliwienia klientowi ubiegającemu się o odszkodowanie z OC zwrócenia się do niezależnego rzeczoznawcy. W dniu 5 lutego 20018 roku, do ministra finansów wpłynęła interpelacja (nr 19205) w sprawie umożliwienia klientowi ubiegającemu się o odszkodowanie z OC zwrócenia się do niezależnego rzeczoznawcy. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Krzysztof Maciejewski, Adam Ołdakowski.
Interpelacja jest jednym z efektów działań organizacji motoryzacyjnych, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

3. Interpelacja ws. wysokich składek OC dla pojazdów z napędem LPG. Posłanka Mirosława Nykiel skierowała do ministra finansów interpelację w sprawie wysokich składek OC dla posiadaczy pojazdów z napędem LPG. Jak wskazała, po polskich drogach porusza się aż 14,6% pojazdów zasilanych gazem, które uznawane jest za paliwo ekologiczne w porównaniu do ropy czy benzyny. Natomiast towarzystwa ubezpieczeń w przypadku takich pojazdów szacują wyższe składki ubezpieczeń OC ppm.
W związku z tym posłanka zadała następujące pytania:
1. Dlaczego ceny składek OC posiadaczy samochodów z napędem gazowym są wyższe niż w przypadku benzyny czy ropy?
2. Dlaczego ministerstwo w walce o ograniczenie smogu nie zaproponuje dofinansowań do wymiany instalacji LPG?
Odpowiedź na interpelację nr 18774 jest dostępna do pobrania w zał.

12.02.2018 | AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.
Więcej….

15.01.2018 | AKTUALNOŚCI

Noworoczne spotkanie środowiska rzemieślniczego w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

W dniu 11 stycznia 2018 r. w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowo- noworoczne.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał Markowski, Pan Marek Borowski, Marszałek na Sejm RP, Senator RP, Pan Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, członkowie Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Starsi Cechów Rzemieślniczych, Dyrektorzy i Kierownicy Biur Cechów, Członkowie Komisji Egzaminacyjnych Izby, rzemieślnicy.

Na ręce Pana Prezesa E. Tomasza Połaskiego wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od: Pani Joanny Fabisiak, Poseł na Sejm RP, Pana Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy i Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Gospodarz spotkania, Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Edward Tomasz Połaski przywitał wszystkich zgromadzonych i stwierdził, że tradycją środowiska rzemieślniczego są coroczne spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

„Spotkania te szczególnie kultywujemy, gdyż są one okazją nie tylko do spotkania się w gronie bliskich, ale przede wszystkim okazją do integracji naszego środowiska. Integracji, której obecnie tak nam brakuje. Podkreślił znaczenie rzemiosła i skonstatował, że dzisiejsze rzemiosło przeżywa trudny okres i że nie każdy zakład radzi sobie z nowymi wyzwaniami i sytuacją gospodarczą.” – powiedział Prezes E. Tomasz Połaski.

Następnie Prezes E.T. Połaski złożył życzenia wszystkim gościom, rzemieślnikom, przedsiębiorcom, ich rodzinom, pracownikom organizacji rzemieślniczych i firm MSP życząc pomyślności, radości, pokoju spełnienia marzeń oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Życzył także, aby w Nowym 2018 roku szczęście i pomyślność nigdy nie opuszczała, a wiara dodawała sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Ksiądz Biskup Rafał Markowski, zwrócił uwagę na rolę rzemiosła w życiu codziennym. Błogosławiąc opłatek, życzył wszystkim gościom wytrwałości i dalszego rozwoju.02.01.2018 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 08.02.2018 r. – szkolenie – nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 08.02.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
20.12.2017 | AKTUALNOŚCI

17.12.2017 | AKTUALNOŚCI

Spotkanie Wigilijne Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Zgodnie z wieloletnią tradycją 15 grudnia 2017 r. zorganizowano spotkanie Wigilijne członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Spotkanie to zaszczycili swą obecnością rzemieślnicy naszej organizacji oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego – Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie – Edward Tomasz Połaski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski. Starszy Cechu Janusz Zdort złożył wszystkim rzemieślnikom, seniorom życzenia świąteczno-noworoczne, po czym goście składali sobie osobiste życzenia dzieląc się tradycyjnie opłatkiem. Wspaniały koncert kolęd w wykonaniu wszystkich gości wprowadził zebranych w świąteczny nastrój.21.11.2017 | AKTUALNOŚCI

Kary za cofanie liczników w autach projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach. W myśl projektowanych przepisów za każde takie działanie będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia – zarówno dla zlecającego oszustwo, jak i wykonawcy. Taka sama kara będzie grozić także wtedy, gdy właściciel samochodu nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany całego licznika na nowy – podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Stacje kontroli pojazdów już teraz muszą przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców stan licznika odczytany podczas obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów. Po zmianie przepisów stacje będą przekazywać do centralnej ewidencji także informację o wymianie licznika i jego przebiegu w chwili odczytu przez diagnostę.

Projekt przewiduje ponadto, że przy każdej kontroli Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa i służby celne będą miały obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika kontrolowanego samochodu. Dane trafią do centralnej ewidencji pojazdów.

Więcej: https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,10038,kary-za-cofanie-licznikow-w-autach.html

18.10.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 23.11.2017 – szkolenie – nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 23.11.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
22.09.2017 | AKTUALNOŚCI

MODEL STOSOWANIA ZWIĘKSZONEJ WARTOŚCI KODU 51 w KALKULACJACH AUDATEX PRZY UŻYWANIU MATERIAŁÓW PREMIUM

Szanowni Państwo

Od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka, nieautoryzowanych przez producentów samochodów, materiałów lakierniczych linii Spectral/ Novol, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent. Eksperci szacują, że działanie to spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód sięgające 20 procent.

Polska Izba Motoryzacji i Związek Dealerów Samochodów wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego podjęły działania prawne mające na celu zmianę tej niczym nieuzasadnionej decyzji firm AZT Automotive. Jednym z tych działań były naciski na AZT Automotive w celu wyjaśnienia powodów zmian wartości koszyka i wymuszenia cofnięcia zmian składu koszyka.

W ostatnich dniach AZT Automotive wystosowało kolejne pismo, z którego wynika, że AZT proponuje aby w obecnej sytuacji wartość aktualnego koszyka materiałów lakierniczych z udziałem produktów Spectral/Novol traktować w kalkulacjach Audatex jako wskaźnik 100 i w przypadku nieużywania przez serwis lakierniczy produktów linii Spectral/Novol podwyższać ten wskaźnik do rzeczywistej wartości używanych przez serwis materiałów Premium.

Model postępowania przy kalkulacjach Audatex ze zwiększeniem wartości KODU 51:
 1. W trakcie przygotowywania kalkulacji w systemie Audatex tzw. kod nr 51 mający nominalnie zgodnie z koszykiem AZT wartość 100 powinien zostać zwiększony o 21 % czyli do wartości 121. Zwiększenie to odpowiada różnicy pomiędzy obecnym koszykiem AZT z uwzględnieniem materiałów Spectral/Novol, a koszykiem obejmującym jedynie materiały Premium, dopuszczane i autoryzowane przez producentów samochodów. Taka wartość jest zgodna z realnymi cenami w grupie lakierów Premium (AKZO, AXALTA, PPG Refinish, BASF) i usunięciem z „koszyka AZT” lakierów Novol z technologią Spectral.
 2. Wartość powiększenia tego wskaźnika została oparta na wyliczeniach porównawczych firmy DAT Polska Sp. z o.o. pomiędzy metodą AZT i DAT Eurolack. Kalkulacje porównawcze odpowiedź DAT do ZDS
 3. Dodatkowo do tak wykonanej kalkulacji serwis powinien dołączyć:
 4. Oświadczenie, że nie stosuje technologii Spectral/Novol (wzór: oświadczenie Spectral Novol)
 5. Oświadczenie o stosowanej technologii Premium wraz z kopią pierwszej strony umowy z dystrybutorem lakieru marki Premium
 6. Odpowiedź AZT (przetłumaczona)
Nie można wykluczyć, że zastosowanie w sposób masowy opisanego sposobu spowoduje opór i sprzeciw towarzystw ubezpieczeniowych i będą one odmawiać uznania tak przygotowanych kalkulacji.

Pomimo tego ryzyka organizacje motoryzacyjne apelują do serwisów lakierniczych o rozpoczęcie korzystania z opisanego poniżej modelu kalkulacyjnego. Ponadto prosimy o bieżące informowanie o podjętych przez Państwa działaniach i reakcjach firm ubezpieczeniowych na nowy model wykonywania kalkulacji.

Z poważaniem,
Roman Kantorski, Polska Izba Motoryzacji
Andrzej Duch, Związek Rzemiosła Polskiego
Marek Konieczny, Związek Dealerów Samochodów

22.09.2017 | AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Rada Techniczna 12 września wznowiła działania – wspólna inicjatywa organizacji motoryzacyjnych

Po kilkunastu latach przerwy w funkcjonowaniu, reaktywowano działalność Ogólnopolskiej Rady Technicznej. Inicjatorami reaktywacji ORT były organizacje motoryzacyjne Polska Izba Motoryzacji, Związek Dealerów Samochodów, Związek Rzemiosła Polskiego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, rzeczoznawcy niezależni. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali: Andrzej Duch, Józef Starczała, Andrzej Domagała i Jerzy Łęczycki.

Pierwszym i najpilniejszym zadaniem Rady będzie wypracowanie zasad i kontroli nad standardami i wskaźnikami w kalkulacjach szkód komunikacyjnych tak, aby zachować standardy techniczne napraw producentów samochodów i importerów lakierów.
Komunikat ORT podaje : „Organizacje motoryzacyjne reprezentujące rynek dystrybucji i serwisowania pojazdów w Polsce uważają, że sytuacja obecna nie może nadal trwać w takiej formie organizacyjnej i prawnej. Musi zostać uporządkowana, tak aby wskaźniki i wyliczenia na których opiera się system rozliczania i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce były jasne, jednoznaczne i podlegające merytorycznej kontroli. Od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka materiałów lakierniczych nieautoryzowanych przez producentów samochodów, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent, co spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód. Analizy prawne dokonane przy okazji tego problemu pokazały, że brak jest podstaw prawnych do opierania wyceny szkód komunikacyjnych na polskim rynku na subiektywnych i niejasnych wskaźnikach i wyliczeniach AZT Automotive GmbH, które nie podlegają żadnej kontroli i weryfikacji.”

Organizacje motoryzacyjne uznały, że najlepszym narzędziem do zrealizowania tych celów będzie wznowienie działalności Ogólnopolskiej Rady Technicznej, której działania w latach 1997-2001 ukształtowały i zbudowały europejski system rozliczenia i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób, w tym m.in.: przedstawiciele rzemiosła motoryzacyjnego, czyli serwisów samochodowych oraz rzeczoznawców, dealerów aut, importerów, firm lakierniczych i podmiotów zajmujących się kalkulacją napraw powypadkowych. Spotkanie poświęcone przede wszystkim sprawom organizacyjnym, zasadom funkcjonowania, regulaminowi oraz omówieniu najpilniejszych zagadnień, nad którymi ORT będzie pracować.
Kolejne spotkanie Ogólnopolskiej Rady Technicznej odbędzie się w październiku br.


01.09.2017 | AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Rada Techniczna wznowi swoje działanie 12.09.2017 r.

Od września 2016 r. trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych.
Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka materiałów lakierniczych nieautoryzowanych przez producentów samochodów, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent, co spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód.
Analizy prawne dokonane przy okazji tego konfliktu pokazały, że brak jest podstaw prawnych do opierania wyceny szkód komunikacyjnych na polskim rynku na subiektywnych i niejasnych wskaźnikach i wyliczeniach AZT Automotive GmbH, które nie podlegają żadnej kontroli i weryfikacji.

Organizacje motoryzacyjne reprezentujące rynek dystrybucji i serwisowania pojazdów w Polsce: Związek Rzemiosła Polskiego/w tym Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie/, Polska Izba Motoryzacji, Związek Dealerów Samochodów uważają, że sytuacja obecna nie może nadal trwać w takiej formie organizacyjnej i prawnej. Sytuacja musi zostać uporządkowana, tak aby wskaźniki i wyliczenia na których opiera się system rozliczania i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce były jasne, jednoznaczne i podlegające merytorycznej kontroli. Organizacje te uznały, że najlepszym narzędziem do zrealizowania tych celów będzie wznowienie działalności Ogólnopolskiej Rady Technicznej, której działania w latach 1997-2001 ukształtowały i zbudowały europejski system rozliczenia i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce.
Informacje z prac ORT będziemy zamieszczać na bieżąco.

30.08.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 12.10.2017 - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 12.10.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania: źródło: własne

03.07.2017 | AKTUALNOŚCI

Odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Wybrano 18 skład Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.
W Pałacu Chodkiewiczów przy ul. Miodowej w dniu 27 czerwca br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w 69 roku działalności organizacji, poprzedzone Mszą Św. w kościele o.o. Kapucynów na ul. Miodowej.

Dokonano podsumowania pracy Zarządu za ostatnią kadencję oraz wyboru nowych władz statutowych. W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Klimek, który podkreślił, że działania Cechu są spójne z działaniami ZRP oraz Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Edward Połaski i Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski.

Janusza Zdorta wybrano na Starszego Cechu, będzie to jego piąta kadencja pracy w Zarządzie. W skład Zarządu wybrani zostali: Edward Bębnowicz, Piotr Borkowski, Andrzej Gochna, Sławomir Jakacki, Roman Kantorski, Jerzy Łęczycki, Andrzej Szczęścik, Lech Lipka, Edward Tomasz Połaski, Krzysztof Witowski, Jacek Źwięćkowski, Adam Żółtek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Waldemar Mrówczyński, członkowie - Andrzej Kokoszczyński, Antoni Januszewski, Andrzej Stępień. Przewodniczącym Sadu Cechowego – Andrzej Sęk, członkami – Jan Przybysz i Sławomir Dąbrowa.

Walne Zgromadzenie członków nadało tytuł Honorowego Członka Cechu zasłużonemu kol. Zenonowi Nojszewskiemu za osobiste zaangażowanie w działalność Cechu. V-ce Prezes ZRP Jan Klimek uhonorował Medalami Związku Rzemiosła zasłużonych działaczy samorządu Platynowym – Janusza Hancke, Złotym – Andrzeja Sęka, Srebrnym – Macieja Fogla, Jana Wasia, Krzysztofa Witowskiego, Adama Żółtka.03.07.2017 | AKTUALNOŚCI

Nowy prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Jan Gogolewski, nowopowołany Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, rzemieślnik, branży cukierniczej, właściciel Fabryki Wyrobów Cukierniczych JAGO w Bydgoszczy. Prezes (także nadal członek zarządu w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości) dziękując za okazane mu zaufanie obiecał, że jego działania będą skoncentrowane na pracach wzmacniających rolę rzemiosła we władzach i w społeczeństwie.
- Będę pracował na rzecz swojego środowiska, nad stworzeniem bardziej przyjaznego klimatu dla prowadzenia mikro i małych firm rzemieślniczych – podkreślił w swoim expose Jan Gogolewski.
– Wspólnie musimy dołożyć starań, aby rozwiązania korzystne dla naszego środowiska znalazły się w projektach legislacyjnych – dodał. Przedstawiciele rzemiosła będą czynnie uczestniczyć w konsultacjach wszelkich nowych aktów prawnych, które dotyczą mikro i MŹP, i muszą mieć wpływ na ich ostateczny kształt. W skład Zarządu ZRP wszedł – Edward Tomasz Połaski – Prezes MIRIP.

www.zrp.pl

31.05.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 22.06.2017 – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 22.06.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny- Sebastian Sadowski
Do pobrania: Źródło: własne

30.05.2017 | AKTUALNOŚCI

"Święto Mistrza 2017"

W dniu 3 czerwca br. w stolicy odbędą się uroczyste obchody „Święta Mistrza”, organizowane przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej, po której nastąpi uroczysty przemarsz pochodu sformowanego z przedstawicieli polskiego rzemiosła w togach i insygniach oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego złożą wieńce pod pomnikiem Jana Kilińskiego. Następnie w Pałacu Chodkiewiczów - siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń rzemieślniczych, w tym „Szabli Kilińskiego”, przyznanych za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i za działalność społeczną. Uroczystości jubileuszowe zakończą się na dziedzińcu Związku Rzemiosła Polskiego piknikiem z okazji Dnia „Święta Mistrza” - wydarzenia organizowanego w celu zademonstrowania przywiązania do tradycji oraz dla podniesienia współcześnie społecznej rangi rzemiosła i znaczenia pozycji Mistrza w zawodzie.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Pan Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy oraz Pan Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

19.04.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 24.05.2017 - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 24.05.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny- Sebastian Sadowski
Do pobrania: źródło: własne3 x środowisko

Warszawski Informator Motoryzacyjny 2004/2005
NOWA EDYCJA 2004/ 2005
Wszelkich informacji udziela biuro Cechu

Projekt i realizacja firmy ADED i MCh Delaware. © 2002-2003 Copyright by Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie