Opinia  nr  8

 

Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości

dla Komisji Finansów Publicznych

w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym os osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 732) w aspekcie

planowanej likwidacji uproszczonych form opodatkowania

uchwalona na posiedzeniu w dniu 7 września 2006r.

 

 

 

            Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2006 roku zapoznała się z informacją Ministrów: Finansów oraz Gospodarki na temat planowanej likwidacji uproszczonych form opodatkowania i jej wpływu na funkcjonowanie małych          i średnich przedsiębiorstw. Propozycje te, zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 732), zakładają uchylenie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a co za tym idzie, likwidację opodatkowania dochodów w formie karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zdaniem Ministra Finansów zmiany te mają na celu doprowadzenie do ujednolicenia i uproszczenia systemu podatkowego, co w konsekwencji spowoduje opłatę od rzeczywiście uzyskiwanego dochodu oraz uszczelnienie systemu powodując ograniczenie szarej strefy. Przychylając się do postulatów środowisk rzemieślniczych postanowiono, że likwidacja opodatkowania w formie karty podatkowej nastąpi 1 stycznia 2009 r.

            Zarówno Komisja, jak i uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele organizacji pracodawców i środowisk rzemieślniczych krytycznie ocenili plany likwidacji uproszczonych form opodatkowania podkreślając, iż jest to najpowszechniejsza i najprostsza forma opłacania podatku dochodowego od prowadzonej działalności gospodarczej, z której korzysta ok. 700 tys. małych i średnich przedsiębiorców. Wskazywali, że te formy opodatkowania są w różnym zakresie z powodzeniem stosowane w państwach Unii Europejskiej. Podkreślali, iż likwidacja ryczałtu i karty podatkowej spowoduje, że przedsiębiorca będzie zmuszony do zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika prowadzącego księgowość, co spowoduje wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dla niektórych małych firm może to oznaczać decyzję o zamknięciu działalności.

            W dyskusji wskazywano, że likwidacja karty podatkowej może spowodować efekt odwrotny od zamierzonego – część obecnie korzystających z niej przedsiębiorców może wybrać szarą strefę. Zdaniem posłów likwidacja ryczałtów utrudni funkcjonowanie najmniejszym przedsiębiorcom a w efekcie bilans podatkowy tej operacji i tak będzie niekorzystny dla budżetu państwa.

            Ważnym argumentem przemawiającym za celowością zachowania uproszczonych form opodatkowania są korzyści dla samego aparatu podatkowego z uwagi na niskie koszty poboru podatku jak i koszty obsługi.

            Komisja w pełni popiera starania Rządu zmierzające do przeciwdziałania patologiom, rozwojowi szarej strefy i do uszczelnienia systemu podatkowego, krytycznie jednak ocenia zamieszczoną w projekcie ustawy propozycję zmierzającą do likwidacji uproszczonych form opodatkowania. Zdaniem posłów system podatkowy powinien zachęcać przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy, budować podstawy i dobre warunki funkcjonowania przedsiębiorczości, co bezpośrednio przekłada się na większe wpływy do budżetu państwa i wzrost zatrudnienia.