AUTO ŚRODKIEM TRWAŁYM

Koszty przed przyjęciem do używania

 

Na wartość początkową kupionego samochodu składa się nie tylko cena jego zakupu

 

Zakup nowego auta to jedna z dwu najradośniejszych chwil w życiu kierowcy, drugą jest oczywiście sprzedaż auta starego.

Jak to jednak bywa, przyjemność trwa krótko, a potem zaczynają się problemy - np. z ustaleniem wartości początkowej nabytego środka trwałego.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca kupił w salonie samochodowym, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nowy samochód osobowy. Został on sfinansowany ze środków przedsiębiorcy i kredytu bankowego (kredyt bez prowizji i odsetek). Warunkiem uzyskania kredytu było wykupienie - przed odebraniem pojazdu z salonu - pełnego pakietu ubezpieczeniowego. Z kolei towarzystwo ubezpieczeniowe żądało, by samochód został dodatkowo wyposażony w autoalarm.

Faktura sprzedaży auta, wystawiona z datą 28 lipca 2005 r., opiewała na kwotę 62 300 zł, w tym 11 234,43 zł podatku VAT. Łączna składka wynikająca z polisy ubezpieczeniowej wystawionej 3 sierpnia wyniosła 2617 zł. W tym też dniu podatnik poniósł kosztyzwiązane z rejestracją pojazdu w wysokości 171,50 zł. Faktura za autoalarm oraz dodatkowo zakupione felgi aluminiowe została wystawiona 4 sierpnia (wartość netto 1393,44 zł, VAT 306,56 zł). Podatnik odebrał samochód i wyjechał nim z salonu 4 sierpnia. Tego samego dnia zaczął go wykorzystywać na potrzeby działalności gospodarczej. Jaka będzie wartość początkowa takiego środka trwałego dla celów amortyzacji?

Cena nabycia...

Zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową kupionego środka trwałego uważa się cenę jego nabycia. Z kolei za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji. Cenę tę pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy nie stanowi on podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje jego odliczenie. W razie importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

W związku z użyciem zwrotu "w szczególności" wymienione koszty związane z zakupem nie stanowią zamkniętego katalogu. Koszty te nie muszą być faktycznie poniesione; wystarczy, że są naliczone do dnia przekazania środka do używania. Chodzi tu moim zdaniem także o koszty naliczone w dniu, w którym środek jest przekazywany do używania.

...plus inne wydatki

W omawianym przypadku kwota należna zbywcy wyniosła 62 300 zł, w tym 11 234,43 zł VAT. Ponieważ kupiono samochód osobowy i transakcja miała miejsce przed 22 sierpnia, podatnik ma prawo do odliczenia 5000 zł VAT. Z ceny zakupu do wartości początkowej wejdzie więc kwota 57 300 zł (62 300 - 5000). Pozostałe wymienione koszty zostały naliczone do dnia przekazania samochodu do używania. Czy są one związane z zakupem? Moim zdaniem tak. Zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Bez zainstalowania autoalarmu i zarejestrowania pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, a bez tej umowy bank nie udzieliłby kredytu.

Felgi zostały kupione do tego konkretnego auta - przed jego przekazaniem do używania. Stąd wniosek, że kwoty 2617 zł (ubezpieczenie), 171,50 zł (opłaty związane z rejestracją) oraz 1393,44 zł (kwota netto z faktury za autoalarm i felgi) również - w omawianym przypadku - składają się na wartość początkową nowego środka trwałego. Kwota VAT z faktury za dodatkowe wyposażenie może być odliczona w 100 proc. (zob. DF z 25 sierpnia br.). Tak więc wartość początkowa samochodu, od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne, wyniesie: 57 300 + 2617 + 171,50 + 1393,44 = 61 481,94 zł. Dodajmy jednak, że gdyby felgi i autoalarm zostały kupione 5 sierpnia (lub później), kwota netto z ich ceny nie zwiększałaby wartości początkowej, lecz bezpośrednio stanowiłaby koszt uzyskania przychodu (o ile nie byłaby wyższa niż 3500 zł w przypadku każdej z tych części składowych).

ANDRZEJ BIEDACHA

Autor jest doradcą podatkowym Kancelaria TAX s.c., Lublin


 

Co z kosztem ubezpieczenia

Jeśli zawarcie umowy ubezpieczenia nie będzie warunkiem udzielenia kredytu na zakup nowego auta, to czy koszt pakietu ubezpieczeniowego (AC, OC, NW) również zwiększy jego wartość początkową?

Na podobne pytanie podatnika odpowiedział Urząd Skarbowy Poznań Jeżyce w piśmie z 4 października 2004 r. (SD/41549/04). Wyjaśnił, że dany składnik majątkowy może być zaliczony do środków trwałych dopiero wówczas, gdy jest kompletny i zdatny do użytku na potrzeby firmy. Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie określają, co należy przez to rozumieć. Z prawa o ruchu drogowym, które reguluje m.in. zasady rejestracji pojazdów oraz dopuszczania ich do ruchu, wynika natomiast, że dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Pojazd jest dopuszczony do ruchu, jeżeli spełnia warunki techniczne oraz jest zarejestrowany i zaopatrzony w zalegalizowane tablice rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną. W przepisach tych nie ma mowy o ubezpieczeniu auta, stąd - zdaniem urzędu - wydatki poniesione na ubezpieczenie samochodu (AC, OC, NW,) nie są zaliczane do jego wartości początkowej, ale stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów. a.kol.