Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

EGZAMIN CZELADNICZY

Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty.

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), z późn. zm.

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

-ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

-jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika;

-posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

-jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

-posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

-posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

-posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

-posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

-wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk w załączeniu

-1 zdjęcie formatu legitymacyjnego (aktualne, czytelnie podpisane)
– Opłata
-kopię dokumentów potwierdzających spełnianie jednego z wyżej wymienionych warunków, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy

W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, kandydat składa oświadczenie (wzór do pobrania), potwierdzające okres i okoliczności wykonywania zawodu.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia za zgodność kopii z oryginałem przez pracownika izby rzemieślniczej lub cechu rzemieślniczego.

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Część ustna
1. technologia
2. maszynoznawstwo
3. materiałoznawstwo

Część pisemna (odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru)

 1. rachunkowość zawodowa
  2. dokumentacja działalności gospodarczej
  3. rysunek zawodowy
  4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  5. podstawowe zasady ochrony środowiska
  6. podstawowe przepisy prawa pracy
  7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

UWAGA!
Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

EGZAMIN MISTRZOWSKI

Do egzaminu mistrzowskiego przystąpić może kandydat, który spełnia jeden z poniższych warunków:

-posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

-posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

-posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

-posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

-posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

-posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.”

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego
-wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk w załączeniu

-1 zdjęcie formatu legitymacyjnego (aktualne, czytelnie podpisane)
– opłata
-kopię dokumentów potwierdzających spełnianie jednego z wyżej wymienionych warunków, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy,

W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, kandydat składa oświadczenie (wzór do pobrania), potwierdzające okres i okoliczności wykonywania zawodu.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia za zgodność kopii z oryginałem przez pracownika izby rzemieślniczej lub cechu rzemieślniczego.

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Część ustna
1. technologia
2. maszynoznawstwo
3. materiałoznawstwo

Część pisemna (odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru)

1.rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
2. dokumentacja działalności gospodarczej
3. rysunek zawodowy
4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
5. podstawowe zasady ochrony środowiska
6. podstawowe przepisy prawa pracy
7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
8. podstawy psychologii i pedagogiki
9. metodyka nauczania
Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli) są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz z metodyki nauczania.

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu mistrzowskiego dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie w/w kwalifikacji.

UWAGA!
Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.