Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

KSZTAŁCENIE DUALNE – INFO DLA KANDYDATA

Nauka zawodu w rzemieślniczym modelu kształcenia realizowana jest na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 Model kształcenia zawodowego polega na zdobywaniu przez ucznia wiedzy teoretycznej w szkole lub na kursie dokształcającym, oraz praktycznych umiejętności bezpośrednio w firmie rzemieślniczej, w rzeczywistych warunkach pracy. W systemie tym uczeń posiada podwójny – status ucznia i młodocianego pracownika. Praktykę realizuje w rzeczywistym środowisku pracy, uczy się na nowoczesnym sprzęcie, wykonuje różnorodne zadania zawodowe pod okiem instruktora praktycznej nauki zawodu, który jest wysokiej klasy specjalistą z doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem pedagogicznym. Wykonuje swoją pracę w rzeczywistym otoczeniu, przez co przygotowywany jest do pracy zawodowej. W trakcie nauki uczeń ma bezpośredni kontakt z klientem, przez co rozwija również umiejętności miękkie, m. in. takie jak komunikatywność, asertywność, odpowiedzialność i zarządzanie czasem. W trzyletnim okresie edukacji zdobywa konkretny zawód potwierdzony egzaminem czeladniczym.

Jak wygląda nauka zawodu w rzemieślniczym modelu kształcenia?

Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: firmy rzemieślniczej oraz branżowej szkoły I stopnia. Firma i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a pracodawca – rzemieślnik przejmuje odpowiedzialność za kształcenie praktyczne.

Co wyróżnia naukę zawodu w rzemiośle?

Łączenie nauki teoretycznej w szkole lub w formach pozaszkolnych z praktyczną nauką zawodu w firmie. Cech sprawuje nadzór i wspiera proces nauki, Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem i firmą rzemieślniczą za pośrednictwem Cechu,  uczeń otrzymuje status pracownika i wynagrodzenie za pracę zwiększające się wraz z poziomem kształcenia, składki na ubezpieczenie społeczne opłaca pracodawca, koszty związane z nauką pokrywa pracodawca.

Zawody motoryzacyjne, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle

Nauka zawodu może odbywać się w systemie szkolnym i pozaszkolnym w zawodach obejmujących klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego oraz klasyfikację rynku pracy. W zawodach szkolnych teoretyczne przygotowanie do zawodu odbywa się w szkole branżowej I stopnia, natomiast w systemie pozaszkolnym dokształcanie teoretyczne odbywa się na kursach lub realizowane jest przez pracodawcę we własnym zakresie. Szczegółowy opis zawodów na stronie www.motoryzacja.home.pl w zakładce nauka zawodu.

Wykaz zawodów, w których możliwa jest  nauka i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle motoryzacyjnym:

 blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy,  mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy,.

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym. Potwierdzeniem nabytej wiedzy i umiejętności jest egzamin czeladniczy. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Egzamin składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Osoba, która zdała egzamin otrzymuje świadectwo czeladnicze. Potwierdza ono posiadanie kwalifikacji zawodowych i daje prawo do wykonywania zawodu w kraju i zagranicą. Dodatkowo do świadectwa czeladniczego dołączony jest Suplement Europass, który zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji przypisanych do zawodu.

Opis zawodu

Blacharz samochodowy kod zawodu 721306

Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych dla przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych kod zawodu 741203

 Elektromechanik pojazdów samochodowych instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.

 

Lakiernik samochodowy  Kod zawodu: 713203

Lakiernik samochodowy maluje lub nakłada powłoki lakiernicze z farb i lakierów na wyroby metalowe i części różnego rodzaju maszyn i sprzętów, pojazdów mechanicznych, statków itp.; przygotowuje powierzchnię do nakładania powłoki, nakłada powłoki lakiernicze oraz utrwala powierzchnię różnymi technikami, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi.

Mechanik pojazdów samochodowych  Kod zawodu: 723103

Mechanik pojazdów samochodowych konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich. Mechanicy oprócz samochodów osobowych mogą też naprawiać autobusy, jednoślady, ciągniki, maszyny rolnicze i inne wehikuły. Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.

 

Mechanik motocyklowy – Kod zawodu: 723107

Mechanik motocyklowy wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów i in.) oraz ich zespołów; kontroluje stan technicznych zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

 

Warunki zatrudnienia i rozwiązania umowy

Podstawowe informacje, które powinna zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego to:

 1. rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
 2. czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;
 3. sposób dokształcania teoretycznego;
 4. wysokość wynagrodzenia.

Umowa o pracę rozwiązuje się:

 1. na mocy porozumienia stron;
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

 • dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy;
 • jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy;
 • trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.

Rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia mogą zarówno pracodawca, jak i pracownik. Kodeks pracy wskazuje przyczyny, dla których każda ze stron umowy o pracę może ją wypowiedzieć bez wypowiedzenia.

Sytuacje, w których może tego dokonać pracownik, określa art. 55 Kodeksu pracy. W przypadku pracodawcy art. 52 Kodeksu pracy.

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest przez pracodawcę tylko w przypadku:

 1. niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
 2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 3. reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
 4. stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Kodeks Pracy Art. 195§ 1 i Art. 196

 

Badania lekarskie

Zgodnie z art. 201 Kodeksu pracy młodociany pracownik podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym już w czasie zatrudnienia.

 

W przypadku młodocianego pracownika absolwenta szkoły podstawowej, który nie ukończył 15 lat, do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego dodatkowo wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń zobowiązany jest w szczególności do:

 • dążenia do uzyskania jak najlepszych wyników w teoretycznej i praktycznej nauce zawodu,
 • przestrzegania czasu i porządku pracy ustalonych i obowiązujących u pracodawcy,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • systematycznego wypełniania obowiązku dokształcania teoretycznego,
 • odnoszenia się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegania zasad koleżeńskiej współpracy,
 • przystąpienia do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki zawodu lub sprawdzającego po zakończeniu przyuczenia.

Uczeń ma prawo do:

 • zatrudniania i szkolenia młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu (przyuczenia),
 • zaopatrzenia młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,
 • stosowania przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianych pracowników,
 • kierowania młodocianego na badania lekarskie, zgodnie z przepisami i ponoszenia kosztów z tym związanych,
 • zgłaszania młodocianego, w ustalonych terminach, na naukę dokształcającą, umożliwienia mu regularnego uczęszczania na tę naukę oraz kontrolowania wykonania przez młodocianego obowiązku dokształcania teoretycznego,
 • pokrycia kosztu egzaminu czeladniczego przez mistrza szkolącego zdawanego przez młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie.

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

Zakaz zatrudniania młodocianych przy pracach wzbronionych w myśl art. 204 §1 Kodeksu Pracy ma na celu ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego młodocianych oraz zapewnienie, aby wykonywana przez młodocianych praca nie miała ujemnego wpływu na ich rozwój. Wykaz prac wzbronionych jest zawarty w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Obejmuje on prace, przy których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne, oraz prace szczególnie uciążliwe i zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu.

 

Zatrudnienie młodocianych pracowników dozwolone jest wyłącznie przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu. Z uwagi na szczególną prawną ochronę pracy młodocianego ustalono listę rodzajów pracy przy, których zabronione jest zatrudnianie młodocianych.

Lista rodzajów prac wzbronionych zawarta jest w załączniku do rozporządzenia.

Ustalono jednocześnie odstępstwa i zezwala się na zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych młodocianym, pod warunkiem, że są one niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego młodocianych (rodzaje prac zawarte w załączniku do rozporządzenia). Zatrudnienie przy pracach wzbronionych, które mogą być wykonywane w zakresie przygotowania zawodowego nie może mieć charakteru stałego i powinno ograniczyć się do czynności podstawowych, niezbędnych do odbycia przygotowania zawodowego.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001509

 

Wynagrodzenie młodocianych

Uczniowi, pracownikowi młodocianemu przysługuje prawo do wynagrodzenie za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

 • I rok nauki nie mniej niż 5%
 • II rok nauki nie mniej niż 6%
 • III rok nauki nie mniej niż 7% 
 • przyuczenie nie mniej niż 4%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

Aktualne wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych (uczniów) znajduje się na stronie (na samym dole strony): https://www.motoryzacja.home.pl w zakładce nauka zawodu

 

Czas pracy młodocianego pracownika

 • do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę,
 • po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę,
 • młodocianemu przysługuje przerwa w pracy trwająca nieprzerwanie 30 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny (przerwa wliczana jest do czasu pracy),
 • młodocianemu przysługuje prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę,
 • młodocianego pracownika nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej,
 • przerwa w pracy młodocianego pracownika powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.

 

Urlopy młodocianych

Wymiar urlopu wypoczynkowego młodocianego nie jest uzależniony od stażu pracy i wynosi w roku kalendarzowym 26 dni roboczych niezależnie od dodatkowych dni wolnych od pracy.

 • w pierwszym roku nauki przysługuje 38 dni roboczych (12 dni urlopu po 6 miesiącach pracy oraz 26 dni urlopu po przepracowaniu roku)
 • z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni
 • z chwilą ukończenia 18 lat, jeżeli prawo do urlopu młodociany uzyskał przed ukończeniem 18 lat, wymiar urlopu w tym roku kalendarzowym ulega zmniejszeniu do 20 dni (wykorzystanie urlopu wcześniej, przed ukończeniem 18 lat, w wymiarze 26 dni roboczych możliwe jest za zgodą pracodawcy, ponieważ to on udziela urlopu).
 • młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych
 • młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny (ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym, jeżeli jest uczniem szkoły)

Kodeks Pracy, Rozdział V, Art. 205.

 

Podstawy programowe kształcenia w zawodach

Podstawa programowa określa wiedzę i umiejętności, które powinien nabyć uczeń w wybranym zawodzie podczas trzyletniego okresu nauki.

Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępniono podstawy programowe dla wszystkich zawodów nauczanych w szkole, gdzie można zapoznać się z szczegółowym zakresem nauki:

https://www.ore.edu.pl/2019/08/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach-2019/

 

Przedłużenie / skrócenie czasu trwania nauki zawodu realizowanej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

W celu przedłużenia lub skrócenia czasu trwania nauki zawodu realizowanej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przedłużenie / skrócenie czasu trwania nauki zawodu realizowanej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 3. Aneks do umowy z podpisami stron,
 4. Zaświadczenie ze szkoły /zaświadczenie z ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego potwierdzające uczęszczanie na kurs/ inne dokumenty potwierdzające powód przedłużenia,
 5. W przypadku skrócenia czasu trwania nauki zawodu oświadczenie pracodawcy informujące o możliwości utraty dofinansowania kosztów kształcenia,
 6. Oryginał dowodu opłaty z podaniem imienia i nazwiska wniesionej na rachunek bankowy Izby.

W przypadku osób, które składają wniosek o przedłużenie czasu trwania nauki zawodu z powodu uczestniczenia w kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego, prosimy o dostarczenie zaświadczenia z ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, gdzie podaje się planowany termin zakończenia kursu.

Wnioski o przedłużenie czasu trwania nauki zawodu należy składać do Wydziału Oświaty Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej, a nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem powtarzania roku lub nie później niż miesiąc przed zakończeniem terminu nauki zawodu. Wnioski o przedłużenie złożone po zakończeniu nauki zawodu z przyczyn formalnych nie będą przyjmowane.

 

Podstawa prawna:

 • 12, ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późń. zm.):

„§ 12.4) 1. Jeżeli młodociany dokształcający się w branżowej szkole I stopnia nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły, pracodawca, na wniosek młodocianego, albo izba rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole, a w innych uzasadnionych przypadkach nie więcej niż o 6 miesięcy.

 1. Pracodawca, na wniosek młodocianego, a jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik – izba rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, może wyrazić zgodę na skrócenie czasu trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, jeżeli młodociany nie dokształca się w branżowej szkole I stop