Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Jest najstarszą branżową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie motoryzacji, posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle z późniejszymi zmianami oraz na podstawie statutu, który określa podstawowe zadania Cechu wobec zrzeszonych firm. Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie powstał w 1948 roku. Zasięgiem działania Cechu jest cała Polska.

Cech buduje w regionie silny samorząd gospodarczy rzemiosła. Reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera w dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym. Do najważniejszych zadań Cechu, należy reprezentowanie środowiska rzemieślników zrzeszonych w kontaktach z władzami samorządu terytorialnego, przedstawicielami administracji, a także z przedstawicielami rządu. Cech sprawuje ustawowy nadzór nad szkoleniem i przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych, prowadzi szkolenia, spotkania i seminaria nie tylko dla rzemieślników i małych przedsiębiorców, ale dla wszystkich chętnych. Będąc członkiem Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego, członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Polskiej Izby Motoryzacji, Mazowieckiej Izby Rzemiosła w Warszawie reprezentujemy interesy naszych firm członkowskich oraz wspólnie z innymi organizacjami uczestniczymy w spotkaniach, konferencjach oraz debatach organizowanych na tematy ważne dla branży, a także w kampaniach społeczno-edukacyjnych w zakresie problemów branży i edukacji zawodowej. Reagujemy w sytuacjach trudnych i kryzysowych, znamy problemy naszej branży i szukamy sposobów ich rozwiązania. Stanowimy forum wymiany doświadczeń i poglądów w kwestiach istotnych dla sektora motoryzacyjnego. Zabiegamy o stworzenie jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej przez nasze firmy oraz dążymy do integracji branży motoryzacyjnej w Polsce.


Cech zrzesza niezależne warsztaty samochodowe, autoryzowane stacje obsługi, dealerów samochodów. Firmy zrzeszone prowadzą działalność usługową i handlową w zakresie mechaniki pojazdów samochodowych, elektromechaniki pojazdów samochodowych i elektroniki, blacharstwa i lakiernictwa samochodowego, wulkanizatorstwa pojazdowego, sprzedaży samochodów i części zamiennych.

Szczegółowe cele i zadania:

 • reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych członków, działania na rzecz praw przedsiębiorców zrzeszonych
 • monitoring prawa gospodarczego i motoryzacyjnego – opiniowanie projektów i wnoszenie propozycji zmian w przepisach;
 • promocja i wspieranie rozwoju branży motoryzacyjnej
 • kształtowanie etyki zawodowej członków
 • udzielanie członkom pomocy w dziedzinie prawa, podatków, finansów, rachunkowości, marketingu itp.
 • nadzór na przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych
 • propagowanie i organizowanie nauki zawodu w rzemieślniczym systemie kształcenia 
 • prowadzenie pośrednictwa pracy i doradztwa dla kandydatów na uczniów zawodu i pracowników
 • organizowanie specjalistycznych szkoleń, seminariów i kursów 
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych właścicieli firm i zatrudnionych pracowników 
 • upowszechnianie zasad działalności gospodarczej opartej
  na rachunku ekonomicznym, nowoczesnych metodach zarządzania technologiach pracy 
 • współpraca z organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz organami administracji samorządowej w celu tworzenia warunków rozwoju firm działających w branży motoryzacyjnej 
 • działalność informacyjna; wydawanie biuletynów
 • działalność mediacyjna, interwencyjna i pośrednicząca w sporach – Komisja Skarg dla firm członkowskich
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących okresu nauki zawodu do celów emerytalnych i rentowych

organizacja sieci Polski Warsztat

Statut Cechu

Kliknij, aby obejrzeć