Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Podstawy prawne

Podstawowe przepisy regulujące zasady zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego oraz związane ze  sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle:
  • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 10 stycznia 2017 r. w  sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89 i 1607 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010, z 2019 r. poz. 1636) – Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 24 sierpnia 2004 r. w  sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2016 r. poz. 1509)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316 ze zm.) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w  zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991 ze zm.) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 3 kwietnia 2019 r. w  sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 11 sierpnia 2017 r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 28 sierpnia 2019 r. w  sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w exact replica watches zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) 10 Kształcenie zawodowe w rzemiośle 1. Podstawy prawne – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów i  słuchaczy w  szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373)
  • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226)
  • Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. 1495 ze zm.)
  • Ustawa z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.)
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2020 r. poz. 1581) – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie  klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227)