Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie  otrzymał  finansowanie na realizację działań  w ramach rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022 na lata 2021-2030.
Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” zakłada wsparcie rozwoju organizacji rzemieślniczych, jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program realizuje jedno z podstawowych założeń Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jakim jest aktywizacja sektora pozarządowego. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce, jak również podkreśla znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje do jego rozwoju.
Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.
Cele szczegółowe Programu to:
1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła.
2. Rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła.
3. Wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami z sektora publicznego, przedsiębiorstw i pozarządowego.
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie  otrzymał dofinansowanie na realizację działań w ramach:

  • Zadania  1.Wzmocnienie potencjału Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie i partnerstwo branżowo-edukacyjne.
  • Zadania  2.Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiosłach motoryzacyjnych.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności –  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków

Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła

na lata 2021–2030

PROJEKTY ZREALIZOWANE

„Rozwój potencjału organizacyjnego Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie”

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie otrzymał dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030 na realizację zadania publicznego pt. „Rozwój potencjału  organizacyjnego Cechu  Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie ” w ramach którego zostały  sfinansowane – budowa nowej strony internetowej Cechu www.motoryzacja.home.pl, broszura informacyjno promocyjna o Cechu i kształceniu dualnym, szkolenie – E-marketing internetowy dla grupy 15 osób. Projekt realizowany 01.09.2021 – 20.12.2021r.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności –  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków

Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła

na lata 2021–2030

„Rozwój potencjału infrastrukturalnego Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie”

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie otrzymał dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030 na realizację zadania publicznego pt. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego Cechu  Rzemiosł Motoryzacyjnych w warszawie ” w ramach którego został zakupiony sprzęt w postaci biurowy i komputerowy z oprogramowaniem. Projekt realizowany 01.09.2021-30.09.2021 r.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności –  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków

Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła

na lata 2021–2030

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie realizował pilotażowy projekt doradczo-szkoleniowy dla 24 firm motoryzacyjnych wraz  Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych z woj. Łódzkiego w 2015 r. . Projekt „Innowacje dla rzemioła motoryzacyjnego”  skierowany był do mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej prowadzących warsztaty samochodowe na terenie całej Polski. Projekt zrealizowany  został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.2. ”Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 31.08.2015 r. Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne dzięki finansowemu wsparciu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym Projektu jest rozwój potencjału i zdolności adaptacyjnych 24 warsztatów samochodowych MŚP ich 120 pracowników poprzez indywidualne doradztwo i szkolenia.

Główny nacisk w projekcie został położony na  badania i analizy oraz doradztwo indywidualne dedykowane konkretnemu warsztatowi samochodowemu w formule stacjonarnej.

przeprowadzone bezpośrednio w warsztacie samochodowym, bez konieczności oddelegowywania pracowników na cały dzień.

Uczestnik Projektu otrzymali :

– analizę otoczenia socjodemograficznego warsztatu samochodowego –  raport z przeprowadzonego

badania,

– przeprowadzenie analizy satysfakcji klienta repliki omega – raport z przeprowadzonego badania,

– badanie „tajemniczy klient”-  raport dla firmy,
– przeprowadzenie audytu działalności serwisu związanego  z obsługą klienta. W audycie będą badane m. in.: wizerunek firmy, oczekiwanie na przyjęcie, obsługa przez telefon, procedura naprawy, ustalanie cen, załatwianie reklamacji, budowanie lojalności klienta.

Każdy uczestnik  otrzyma raport z przeprowadzonego audytu,

– szkolenia pt. Obsługa klienta jako narzędzie marketingowe,

– poszukiwanie perspektywicznych rozwiązań dedykowanych konkretnej firmie,

– zbadanie skuteczności wdrożonych zmian,

– indywidualna Strategia Marketingowa  dla każdego serwisu.

Innowacja społeczna: „CZAS NA MOTO STAŻ” – nowa jakość stażu

MOTOSTAŻ  – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr /Partner Związek Rzemiosła Polskiego/ – Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Innowacje społeczne – grant oferujący nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy.

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie – realizował grant w 2018 r. w ramach którego zostało wykonane: Opracowanie 16 indywidualnych diagnoz ; Opracowanie modułowych programów kursów/staży doszkalających  – 12 programów – eksperci praktycy; Kurs specjalistyczny  dla 8 spośród 12 uczestników – wybór po zapoznaniu się z diagnozami; Szkolenie z kompetencji miękkich 8 spośród 12  – przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, obsługa klienta; Kurs /40 godz./ do egz. czeladniczego dla 8 spośród 12 uczestników; Egzamin czeladniczy dla 8 UCZESTNIKÓW SPOŚRÓD 12; STAŻE dla 12 uczestników /80 godz./ realizowane u 4 pracodawców; W wersji finalnej – dodatkowo 16 ankiet od osób nie korzystających ze staży